สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        
   
Username :
Password :
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548 โดย 
1 รายงานผลโครงการ64ไตรมาส2 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
5 รายงานผลโครงการ64ไตรมาส1 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
6 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
7 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
8 แบบฟอร์มโครงการแผนปฏิบัติการ 2565 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
9 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย 
10 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 โดย 
11 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 โดย 
12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 โดย 
13 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1  โดย 
14 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 โดย 
15 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4  โดย 
16 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 โดย 
17 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 โดย 
18 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2  โดย 
19 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 โดย 
20 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1  โดย 
21 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 โดย 
22 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย 
23 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563-2565 (ฉบับทบทวน)  โดย 
24 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย 
25 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) โดย 
26 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) โดย 
27 แผนผังความเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการราย ปี 2564 โดย 
28 แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ โดย 
29 infographic แผนปฏิบัติราชการ ศธ. 64 โดย 
30 แผนปฏิบัติราชการรายปี 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย 
31 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) โดย 
32 รายงานการติดตามการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย 
33 เล่ม แผนปฏิบัติการ 62 สนง.ศธจ.สฎ. (ใช้เงิน) โดย 
34 เล่ม แผนปฏิบัติราชการ ปี 61 โดย 
35 ฉบับเต็ม เล่ม รายงานผล 61 โดย 
1 คำร้องขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนเลิกกิจการ โดย  นางศิริพร นครพัฒน์
2 คำร้องขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา โรงเรียนเลิกกิจการ โดย 
1 โมเดล วัฒนธรรมองค์กร โดย  ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์
2 ผังขั้นตอน/กระบวนการวัฒนธรรมองค์กร โดย  ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์
3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564 โดย  ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์
4 ตัวอย่างแบบบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ (ปฐมวัย) โดย 
5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BBL โดย 
6 บทคัดย่อรูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ เพื่อการตรวจราชการติดตามและประเมินผลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดย 
7 บทคัดย่อการศึกษาสภาพความพร้อมและเงื่อนไขความสำเร็จของโรงเรียนหลักที่ส่งผลต่อการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดย 
8 สรุปรายงานการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่1 โดย 
9 การพัฒนาการศึกษา "Whole School Approach"  โดย 
10 บทสรุปผู้บริหารรายงานผลการสังเคราะห์ SAR ปีการศึกษา 2561 โดย 
11 บทคัดย่อรายงานการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดย 
12 บทคัดย่อหลักสูตรเชื่อมโยงฯ โดย 
13 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย 
14 นโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย 
15 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  โดย 
1 แนวปฏิบัติในการตั้งหมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษา โดย 
2 ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82) พ.ศ.2562 โดย 
3 คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 9829/2562 เรื่อง แต่งตั้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานทุนการศึกษาและการขอรับการช่วยเหลือด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดย 
4 คู่มือการจัดโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย 
5 คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2175/2563 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดย 
6 คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2174/2563 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย 
7 การสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการกับสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย 
8 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดย 
9 คู่มือการปฏฺบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย 
1 กรอบคุณธรรมผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 โดย 
2 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 โดย 
1 คู่มือประเมินวิทยฐานะ ตาม ว17/2552 โดย 
2 คู่มือประเมินวิทยฐานะ ว21/2560 โดย 
3 คู่มือบริหารงานบุคคล โดย 
1 คำแนะนำการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ปรับปรุง) โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
2 คำแนะนำการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดย 
3 การตรวจสอบข้อมูลในระบบ KSP Self-Service โดย 
4 ขั้นตอนการขอใบแทนใบอนุญาตผ่านระบบ KSP Self-Service โดย 
5 ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP Self-Service โดย 
6 ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP Self-Service โดย 
7 การสมัครใช้งานระบบ KSP Self-Service โดย 
8 คู่มือการใช้งาน Ksp - School โดย 
9 การสมัครใช้งานระบบ Ksp - School โดย 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort