สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        
   
Username :
Password :
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548 โดย  นางอรอนงค์ สังข์ทอง
1 รายงานการติดตามการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
2 เล่ม แผนปฏิบัติการ 62 สนง.ศธจ.สฎ. (ใช้เงิน) โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
3 เล่ม แผนปฏิบัติราชการ ปี 61 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
4 ฉบับเต็ม เล่ม รายงานผล 61 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
1 การพัฒนาการศึกษา "Whole School Approach"  โดย  นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์
2 บทสรุปผู้บริหารรายงานผลการสังเคราะห์ SAR ปีการศึกษา 2561 โดย  ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์
3 บทคัดย่อรายงานการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดย  ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์
4 บทคัดย่อหลักสูตรเชื่อมโยงฯ โดย  ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์
5 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย  นางสาวนฤนาฏ รัตนจินดา
6 นโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย  Admin2
7 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  โดย  นางสาวศิริมา นุ้ยไม
1 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดย  นางสาวศรีวิภา จงจิตต์
2 คู่มือการปฏฺบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย  นางสาวศรีวิภา จงจิตต์
1 การตรวจสอบข้อมูลในระบบ KSP Self-Service โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
2 ขั้นตอนการขอใบแทนใบอนุญาตผ่านระบบ KSP Self-Service โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
3 ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP Self-Service โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
4 ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP Self-Service โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
5 การสมัครใช้งานระบบ KSP Self-Service โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
6 คู่มือการใช้งาน Ksp - School โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
7 การสมัครใช้งานระบบ Ksp - School โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com