สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        
   
Username :
Password :
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548 โดย  นางอรอนงค์ สังข์ทอง
1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563-2565 (ฉบับทบทวน)  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
3 9. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
4 8. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
5 7. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
6 PDF-รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
7 PDF-รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
8 PDF-รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
9 PDF-รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
10 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
11 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
13 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
14 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
15 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
16 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
17 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
18 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
19 แผนผังความเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการราย ปี 2564 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
20 แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
21 infographic แผนปฏิบัติราชการ ศธ. 64 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
22 แผนปฏิบัติราชการรายปี 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
23 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
24 รายงานการติดตามการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
25 เล่ม แผนปฏิบัติการ 62 สนง.ศธจ.สฎ. (ใช้เงิน) โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
26 เล่ม แผนปฏิบัติราชการ ปี 61 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
27 ฉบับเต็ม เล่ม รายงานผล 61 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
1 ตัวอย่างแบบบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ (ปฐมวัย) โดย  นางสาวลีลารัศม์ จาตุรพล
2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BBL โดย  นางสาวลีลารัศม์ จาตุรพล
3 บทคัดย่อรูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ เพื่อการตรวจราชการติดตามและประเมินผลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดย  ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์
4 บทคัดย่อการศึกษาสภาพความพร้อมและเงื่อนไขความสำเร็จของโรงเรียนหลักที่ส่งผลต่อการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดย  ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์
5 สรุปรายงานการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่1 โดย  Admin2
6 การพัฒนาการศึกษา "Whole School Approach"  โดย  นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์
7 บทสรุปผู้บริหารรายงานผลการสังเคราะห์ SAR ปีการศึกษา 2561 โดย  ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์
8 บทคัดย่อรายงานการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดย  ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์
9 บทคัดย่อหลักสูตรเชื่อมโยงฯ โดย  ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์
10 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย  นางสาวนฤนาฏ รัตนจินดา
11 นโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย  Admin2
12 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  โดย  นางสาวศิริมา นุ้ยไม
1 คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 9829/2562 เรื่อง แต่งตั้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานทุนการศึกษาและการขอรับการช่วยเหลือด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดย  นางสาวศรีวิภา จงจิตต์
2 คู่มือการจัดโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย  นางสาวศรีวิภา จงจิตต์
3 คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2175/2563 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดย  นางสาวศรีวิภา จงจิตต์
4 คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2174/2563 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย  นางสาวศรีวิภา จงจิตต์
5 การสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการกับสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย  นางสาวศรีวิภา จงจิตต์
6 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดย  นางสาวศรีวิภา จงจิตต์
7 คู่มือการปฏฺบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย  นางสาวศรีวิภา จงจิตต์
1 คู่มือประเมินวิทยฐานะ ตาม ว17/2552 โดย  นางปาริชาติ รัตนรักษ์
2 คู่มือประเมินวิทยฐานะ ว21/2560 โดย  นางปาริชาติ รัตนรักษ์
3 คู่มือบริหารงานบุคคล โดย  นางปาริชาติ รัตนรักษ์
1 คำแนะนำการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
2 การตรวจสอบข้อมูลในระบบ KSP Self-Service โดย 
3 ขั้นตอนการขอใบแทนใบอนุญาตผ่านระบบ KSP Self-Service โดย 
4 ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP Self-Service โดย 
5 ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP Self-Service โดย 
6 การสมัครใช้งานระบบ KSP Self-Service โดย 
7 คู่มือการใช้งาน Ksp - School โดย 
8 การสมัครใช้งานระบบ Ksp - School โดย 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort