สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        
   
Username :
Password :
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
1 ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลและแนวปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดย  นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์
2 ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย  นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์
3 แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (BCP) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2565 โดย  นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์
4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548 โดย 
1 รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
2 แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3  โดย  นายปภพ เลิศมีมงคลชัย
5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2566 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
6 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
7 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
8 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
9 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณแบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
10 รายงานผลโครงการ65_ไตรมาส4 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
11 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
12 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563-2565(ฉบับทบทวนปี2564) โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
13 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
14 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
15 รายงานผลโครงการ65_ไตรมาส3 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
16 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2565  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
17 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
18 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
19 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
20 รายงานผลโครงการ65_ไตรมาส2 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
21 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
22 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
23 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
24 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
25 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณแบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
27 รายงานผลโครงการ65_ไตรมาส1 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
28 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
29 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
30 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
31 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
32 รายงานผลโครงการ64ไตรมาส4 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
33 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
34 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
35 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
36 รายงานผลโครงการ64ไตรมาส3 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
37 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563-2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2564) โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
38 รายงานผลโครงการ64ไตรมาส1 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
39 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
40 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
41 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
42 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
43 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
44 ภาพข่าวประชุมจัดทำแผน2564 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
45 รายงานผลโครงการ64ไตรมาส2 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
46 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
47 แบบฟอร์มโครงการแผนปฏิบัติการ 2565 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร
48 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย 
49 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 โดย 
50 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 โดย 
51 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 โดย 
52 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1  โดย 
53 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 โดย 
54 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4  โดย 
55 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 โดย 
56 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 โดย 
57 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2  โดย 
58 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 โดย 
59 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1  โดย 
60 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 โดย 
61 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย 
62 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563-2565 (ฉบับทบทวน)  โดย 
63 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย 
64 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) โดย 
65 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) โดย 
66 แผนผังความเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการราย ปี 2564 โดย 
67 แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ โดย 
68 infographic แผนปฏิบัติราชการ ศธ. 64 โดย 
69 แผนปฏิบัติราชการรายปี 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย 
70 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) โดย 
71 รายงานการติดตามการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย 
72 เล่ม แผนปฏิบัติการ 62 สนง.ศธจ.สฎ. (ใช้เงิน) โดย 
73 เล่ม แผนปฏิบัติราชการ ปี 61 โดย 
74 ฉบับเต็ม เล่ม รายงานผล 61 โดย 
1 คู่มือการรับนักเรียนชาวต่างประเทศ โรงเรียนนอกระบบ โดย  นางศิริพร นครพัฒน์
2 คำร้องขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนเลิกกิจการ โดย  นางศิริพร นครพัฒน์
3 คำร้องขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา โรงเรียนเลิกกิจการ โดย 
1 แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว HOME SCHOOLฯ โดย  นางสาวนฤนาฎ รัตนจินดา
2 แนวปฏิบัติการขอเปิดรับเด็กเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย  นางสาวนฤนาฎ รัตนจินดา
3 แนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย  นายกสิกรณ์ แก้วมี
1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย  นางสาวลีลารัศม์ จาตุรพล
2 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย  นางสาวลีลารัศม์ จาตุรพล
3 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย  นางสาวลีลารัศม์ จาตุรพล
4 รายงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 โดย  นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์
5 โมเดล วัฒนธรรมองค์กร โดย  ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์
6 ผังขั้นตอน/กระบวนการวัฒนธรรมองค์กร โดย  ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์
7 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564 โดย  ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์
8 ตัวอย่างแบบบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ (ปฐมวัย) โดย 
9 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BBL โดย 
10 บทคัดย่อรูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ เพื่อการตรวจราชการติดตามและประเมินผลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดย 
11 บทคัดย่อการศึกษาสภาพความพร้อมและเงื่อนไขความสำเร็จของโรงเรียนหลักที่ส่งผลต่อการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดย 
12 สรุปรายงานการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่1 โดย 
13 การพัฒนาการศึกษา "Whole School Approach"  โดย 
14 บทสรุปผู้บริหารรายงานผลการสังเคราะห์ SAR ปีการศึกษา 2561 โดย 
15 บทคัดย่อรายงานการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดย 
16 บทคัดย่อหลักสูตรเชื่อมโยงฯ โดย 
17 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย 
18 นโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย 
19 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  โดย 
1 แนวปฏิบัติในการตั้งหมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษา โดย 
2 ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82) พ.ศ.2562 โดย 
3 คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 9829/2562 เรื่อง แต่งตั้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานทุนการศึกษาและการขอรับการช่วยเหลือด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดย 
4 คู่มือการจัดโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย 
5 คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2175/2563 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดย 
6 คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2174/2563 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย 
7 การสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการกับสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย 
8 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดย 
9 คู่มือการปฏฺบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย 
1 aaa โดย 
2 กรอบคุณธรรมผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 โดย 
3 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 โดย 
4 กรอบคุณธรรมผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 โดย 
5 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 โดย 
1 โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย  นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ
2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ โดย  นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ
3 คู่มือประเมินวิทยฐานะ ตาม ว17/2552 โดย 
4 คู่มือประเมินวิทยฐานะ ว21/2560 โดย 
5 คู่มือบริหารงานบุคคล โดย 
1 คู่มือการใช้งานสำหรับสถานศึกษาระบบบริการสถานศึกษา (Ksp School) โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
2 คู่มือการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ผ่านระบบ Ksp Self - service โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
3 คำแนะนำการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ปรับปรุง) โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
4 คำแนะนำการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดย 
5 การตรวจสอบข้อมูลในระบบ KSP Self-Service โดย 
6 ขั้นตอนการขอใบแทนใบอนุญาตผ่านระบบ KSP Self-Service โดย 
7 ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP Self-Service โดย 
8 ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP Self-Service โดย 
9 การสมัครใช้งานระบบ KSP Self-Service โดย 
10 คู่มือการใช้งาน Ksp - School โดย 
11 การสมัครใช้งานระบบ Ksp - School โดย 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 104 คน สถิติเดือนนี้ 6752 คน สถิติปีนี้ 111847 คน สถิติทั้งหมด 245670 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort