สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวพรรณา พรหมวิเชียร
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
ข้อมูลเด็กซ้ำซ้อน
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการ (ฉบับขอเงิน)
แผนปฎิบัติราชการ (ฉบับใช้เงิน)
รายงานผลการดำเนินงาน
งบประมาณ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 

mailแบบขอรับบริการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560

 

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561

 

ข้อมูลด้านการศึกษาเฉพาะกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561

 

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562yes

 

heartแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้บริการสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562

 
   
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของภาค 5  
สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช)   
ข้อมูลและสารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562yes  
   
   

หน่วยงานที่มีนักเรียนซ้ำซ้อนในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    5.1 สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
    5.2 สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
    5.3 สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
    5.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
    5.5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
    5.6 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้
6. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    6.1 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
    6.2 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
    6.3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
    6.4 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
    6.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สุราษฎร์
    6.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
    6.7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
    6.8 วิทยาลัยบริหารธุกิจและการท่องเที่ยวสมุย
    6.9 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
    6.10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโภธิคุณ
    6.11 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
    6.12 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
   


 

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com