สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
ข้อมูลเด็กซ้ำซ้อน
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฎิบัติราชการ (ฉบับใช้เงิน)
รายงานผลการดำเนินงาน
งบประมาณ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 )
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
1 ฉบับเต็ม เล่ม รายงานผล 61 โดย     
2 เล่ม แผนปฏิบัติราชการ ปี 61 โดย     
3 เล่ม แผนปฏิบัติการ 62 สนง.ศธจ.สฎ. (ใช้เงิน) โดย     
4 รายงานการติดตามการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย     
5 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) โดย     
6 แผนปฏิบัติราชการรายปี 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย     
7 infographic แผนปฏิบัติราชการ ศธ. 64 โดย     
8 แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ โดย     
9 แผนผังความเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการราย ปี 2564 โดย     
10 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) โดย     
11 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) โดย     
12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย     
13 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563-2565 (ฉบับทบทวน)  โดย     
14 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย     
15 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 โดย     
16 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1  โดย     
17 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 โดย     
18 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2  โดย     
19 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 โดย     
20 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 โดย     
21 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4  โดย     
22 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 โดย     
23 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1  โดย     
24 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 โดย     
25 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 โดย     
26 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 โดย     
27 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย     
28 แบบฟอร์มโครงการแผนปฏิบัติการ 2565 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
29 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
30 รายงานผลโครงการ64ไตรมาส2 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
31 ภาพข่าวประชุมจัดทำแผน2564 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
32 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
33 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
34 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
35 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
36 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
37 รายงานผลโครงการ64ไตรมาส1 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
38 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563-2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2564) โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
39 รายงานผลโครงการ64ไตรมาส3 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
40 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
41 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
42 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
43 รายงานผลโครงการ64ไตรมาส4 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
44 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
45 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
46 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
47 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
48 รายงานผลโครงการ65_ไตรมาส1 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
49 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
50 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณแบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
51 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
52 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
53 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
54 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
55 รายงานผลโครงการ65_ไตรมาส2 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
56 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
57 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
58 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
59 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2565  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
60 รายงานผลโครงการ65_ไตรมาส3 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
61 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
62 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
63 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563-2565(ฉบับทบทวนปี2564) โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
64 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
65 รายงานผลโครงการ65_ไตรมาส4 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
66 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณแบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4  โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
67 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
68 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
69 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
70 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2566 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
71 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3  โดย  นายปภพ เลิศมีมงคลชัย  กลุ่มนโยบายและแผน 
72 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
73 แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
74 รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 5 คน สถิติวันนี้ 185 คน สถิติเดือนนี้ 8954 คน สถิติปีนี้ 96038 คน สถิติทั้งหมด 236361 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort