สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
ข้อมูลเด็กซ้ำซ้อน
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฎิบัติราชการ (ฉบับใช้เงิน)
รายงานผลการดำเนินงาน
งบประมาณ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 )
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ที่  342  / 2565  (สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565)
 เรื่อง การมอบหมายงานให้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ และพนักงานราชการ 
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ภารกิจงานของกลุ่มนโยบายและแผน และของแต่ละบุคคล

1. นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ สฎ 1027 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

ก. งานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีงานนโยบาย (งานยุทธศาสตร์ Agenda based)

    1) คณะกรรมการอำนวยการการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะหัวหน้า เพื่อการให้คำแนะนำ ปรึกษาและอำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหา อุปสรรคและประสานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานตามภารกิจของผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในประเด็นหลัก โดยให้คำแนะนำ ปรึกษา อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหา อุปสรรคและประสานการปฏิบัติองคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้การดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ควบคุม กำกับ ข้อมูลสารสนเทศของแต่ละตัวชี้วัดการดำเนินนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและที่เกี่ยวข้อง และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

   2) คณะทำงานตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าที่ผู้จัดเก็บข้อมูล ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ

    3) ผู้ปฏิบัติ/ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : TIA)

    4) ผู้ปฏิบัติ/สนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายจุดเน้น และประเด็นการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

         นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย

         นโยบายที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

         นโยบายที่ 3 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย

         นโยบายที่ 4 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขัน

         นโยบายที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

         นโยบายที่ 6 การพัฒนาระบบราชการ และการบริการรัฐยุคดิจิทัล

         นโยบายที่ 7 การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ

   5) ผู้กำกับและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาภายในกลุ่มนโยบายและแผนให้เป็นเกิดการปฏิบัติ/สนับสนุนการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ เพื่อมุ่งการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของกระทรวง/สำนักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ตามคำสั่งและการมอบหมายให้ปฏิบัติของหน่วยงาน

ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการ/ตำแหน่งงาน (งานตามภารกิจ : Function based)

    1) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

        1.1) กำหนดแผนปฏิบัติงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม และแก้ปัญหางานในหน้าที่ความรับผิดชอบและพัฒนาบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ควบคุม ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่ม

        1.2) ติดตาม ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานภายในกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องให้สนับสนุนและส่งเสริมให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        1.3) พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

        1.4) รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำเสนอข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่ราชการ

        1.5) สนับสนุน ช่วยเหลือการดำเนินงาน และกำกับติดตามงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เกิดการสื่อสารเชิงบวกและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและหน่วยงานทุกระดับ

    2) ปฏิบัติงานช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.  นางสาวรสุ  รุ่มจิตร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ สฎ 1029 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ลำดับที่ 1 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

ก. งานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีงานนโยบาย (งานยุทธศาสตร์ Agenda based)

    1) คณะกรรมการอำนวยการการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะหัวหน้า เพื่อการให้คำแนะนำ ปรึกษาและอำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหา อุปสรรคและประสานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานตามภารกิจของผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในประเด็นหลัก โดยให้คำแนะนำ ปรึกษา อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหา อุปสรรคและประสานการปฏิบัติองคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้การดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ควบคุม กำกับ ข้อมูลสารสนเทศของแต่ละตัวชี้วัดการดำเนินนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและที่เกี่ยวข้อง และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

    2) คณะทำงานตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าที่ผู้จัดเก็บข้อมูล ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ

    3) ผู้ปฏิบัติ/ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : TIA)

    4) ผู้ปฏิบัติ/สนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายจุดเน้น และประเด็นการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

         นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย

         นโยบายที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

         นโยบายที่ 3 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย

         นโยบายที่ 4 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขัน

         นโยบายที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

         นโยบายที่ 6 การพัฒนาระบบราชการ และการบริการรัฐยุคดิจิทัล

         นโยบายที่ 7 การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ

    5) ผู้กำกับและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาภายในกลุ่มนโยบายและแผนให้เป็นเกิดการปฏิบัติ/สนับสนุนการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ เพื่อมุ่งการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของกระทรวง/สำนักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ตามคำสั่งและการมอบหมายให้ปฏิบัติของหน่วยงาน

ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการ/ตำแหน่งงาน (งานตามภารกิจ : Function based)

    1) งานด้านแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

        1.1) กลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ให้ความเห็นชอบ

        1.2) จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐทุกระดับ

        1.3) จัดทำแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษานำสู่การปฏิบัติ

        1.4) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด (แผนระยะปานกลาง)

        1.5) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดประจำปีงบประมาณ

        1.6) ประสานงานการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค และแผนของหน่วยงานอื่น ๆ 

        1.7) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษา

        1.8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการวางแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

    2) ปฏิบัติงานช่วยเหลือหรืองานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.  นางสาวอัจฉรา ฉัตรากาญจน์  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ สฎ 1030 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ลำดับที่ 2 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ก. งานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีงานนโยบาย (งานยุทธศาสตร์ Agenda based)

    1) คณะกรรมการอำนวยการการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะหัวหน้า เพื่อการให้คำแนะนำ ปรึกษาและอำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหา อุปสรรคและประสานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานตามภารกิจของผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในประเด็นหลัก โดยให้คำแนะนำ ปรึกษา อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหา อุปสรรคและประสานการปฏิบัติองคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้การดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ควบคุม กำกับ ข้อมูลสารสนเทศของแต่ละตัวชี้วัดการดำเนินนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและที่เกี่ยวข้อง และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

    2) คณะทำงานตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าที่ผู้จัดเก็บข้อมูล ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ

    3) ผู้ปฏิบัติ/ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : TIA)

    4) ผู้ปฏิบัติ/สนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายจุดเน้น และประเด็นการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

         นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย

         นโยบายที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

         นโยบายที่ 3 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย

         นโยบายที่ 4 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขัน

         นโยบายที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

         นโยบายที่ 6 การพัฒนาระบบราชการ และการบริการรัฐยุคดิจิทัล

         นโยบายที่ 7 การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ

าติ

    5) ผู้กำกับและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาภายในกลุ่มนโยบายและแผนให้เป็นเกิดการปฏิบัติ/สนับสนุนการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ เพื่อมุ่งการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของกระทรวง/สำนักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ตามคำสั่งและการมอบหมายให้ปฏิบัติของหน่วยงาน

ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการ/ตำแหน่งงาน (งานตามภารกิจ : Function based)

        1)  งานด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

             1.1) จัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงานผล

             1.2) ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการวางแผน
การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงานผล

             1.3) สนับสนุน ประสาน และอำนวยความสะดวกตามภารกิจของคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด
             1.4) พัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด    

             1.5) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด

             1.6) จัดทำและประสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค

             1.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

              1.8) ปฏิบัติงานช่วยเหลือหรืองานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4.  นางสาวอันธิกา ไทยเอียด   ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ สฎ 1031 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ลำดับที่ 3 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

ก. งานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีงานนโยบาย (งานยุทธศาสตร์ Agenda based)

    1) คณะกรรมการอำนวยการการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะหัวหน้า เพื่อการให้คำแนะนำ ปรึกษาและอำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหา อุปสรรคและประสานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานตามภารกิจของผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในประเด็นหลัก โดยให้คำแนะนำ ปรึกษา อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหา อุปสรรคและประสานการปฏิบัติองคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้การดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ควบคุม กำกับ ข้อมูลสารสนเทศของแต่ละตัวชี้วัดการดำเนินนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและที่เกี่ยวข้อง และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

    2) คณะทำงานตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าที่ผู้จัดเก็บข้อมูล ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ

    3) ผู้ปฏิบัติ/ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : TIA)

    4) ผู้ปฏิบัติ/สนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายจุดเน้น และประเด็นการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

         นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย

         นโยบายที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

         นโยบายที่ 3 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย

         นโยบายที่ 4 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขัน

         นโยบายที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

         นโยบายที่ 6 การพัฒนาระบบราชการ และการบริการรัฐยุคดิจิทัล

         นโยบายที่ 7 การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ

    5) ผู้กำกับและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาภายในกลุ่มนโยบายและแผนให้เป็นเกิดการปฏิบัติ/สนับสนุนการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ เพื่อมุ่งการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของกระทรวง/สำนักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ตามคำสั่งและการมอบหมายให้ปฏิบัติของหน่วยงาน

ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการ/ตำแหน่งงาน (งานตามภารกิจ : Function based)

        1) รับผิดชอบงานธุรการของกลุ่มนโยบายและแผน

        2) งานด้านงบประมาณ

             2.1) การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา

             2.2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ และแหล่งงบประมาณอื่น ๆ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

             2.3) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
เพื่อขอจัดตั้งงบประมาณไปยังแหล่งงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

             2.4) ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีและงบประมาณอื่น ๆ ที่ได้รับจัดสรรเพื่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย

             2.5) ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดประจำปีงบประมาณเพื่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย

             2.6) ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการใช้ระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการใช้งบประมาณ

             2.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        3) ปฏิบัติงานช่วยเหลือหรืองานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5.  นายปภพ เลิศมีมงคลชัย    ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ สฎ 1028 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ลำดับที่ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

ก. งานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีงานนโยบาย (งานยุทธศาสตร์ Agenda based)

    1) คณะกรรมการอำนวยการการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะหัวหน้า เพื่อการให้คำแนะนำ ปรึกษาและอำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหา อุปสรรคและประสานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานตามภารกิจของผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในประเด็นหลัก โดยให้คำแนะนำ ปรึกษา อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหา อุปสรรคและประสานการปฏิบัติองคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้การดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ควบคุม กำกับ ข้อมูลสารสนเทศของแต่ละตัวชี้วัดการดำเนินนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและที่เกี่ยวข้อง และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

    2) คณะทำงานตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าที่ผู้จัดเก็บข้อมูล ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ

    3) ผู้ปฏิบัติ/ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : TIA)

    4) ผู้ปฏิบัติ/สนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายจุดเน้น และประเด็นการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

         นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย

         นโยบายที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

         นโยบายที่ 3 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย

         นโยบายที่ 4 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขัน

         นโยบายที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

         นโยบายที่ 6 การพัฒนาระบบราชการ และการบริการรัฐยุคดิจิทัล

         นโยบายที่ 7 การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ

    5) ผู้กำกับและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาภายในกลุ่มนโยบายและแผนให้เป็นเกิดการปฏิบัติ/สนับสนุนการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ เพื่อมุ่งการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของกระทรวง/สำนักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ตามคำสั่งและการมอบหมายให้ปฏิบัติของหน่วยงาน

ข. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการ/ตำแหน่งงาน (งานตามภารกิจ : Function based)

     1) รับผิดชอบงานธุรการของกลุ่มนโยบายและแผน

     2) งานธุรการในอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

     3) แผนปฏิบัติราชการ

        3.1) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ

        3.2) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

        3.3) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

        3.4) ประสานงานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

        3.5) ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4

     4) ปฏิบัติงานช่วยเหลือหรืองานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

        4.1) ดูแลรับผิดชอบงานเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 5 คน สถิติวันนี้ 128 คน สถิติเดือนนี้ 2685 คน สถิติปีนี้ 99814 คน สถิติทั้งหมด 240137 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort