สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวพรรณา พรหมวิเชียร
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
ข้อมูลเด็กซ้ำซ้อน
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฎิบัติราชการ (ฉบับใช้เงิน)
รายงานผลการดำเนินงาน
งบประมาณ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 

ภารกิจงานของกลุ่มนโยบายและแผน และของแต่ละบุคคล

 

1.  นางสาวพรรณา  พรหมวิเชียร  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน)

          มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้

1.   ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

1.1  ศึกษาวิเคราะห์ กำกับดูแล เร่งรัด ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขข้อขัดข้องการปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่ม

1.2     กำหนดแผนปฏิบัติงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม และแก้ปัญหางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และพัฒนาบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ควบคุม ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่ม

1.3  มอบหมายงานให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในกลุ่ม

1.4    ติดตาม ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม

1.5   พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

1.6   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน ร่วมวางแผน ประชุมชี้แจง ส่งเสริมประสานงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.7   รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งนำเสนอข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

1.8   วางแผน ประสานงานโครงการพิเศษ และโครงการเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

1.9   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.   ปฏิบัติงานในกลุ่มนโยบายและแผน  ดังนี้

2.1 จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทุกระดับ 

2.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค

2.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและ      ที่ได้รับมอบหมาย

 

2.  นางพัทธมน  ติ้วพานิช  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

          ปฏิบัติงานในกลุ่มนโยบายและแผน ดังนี้

2.1   วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ                  ในจังหวัด

2.2   ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

2.3   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย    

 

3.  นางสาวรสุ  รุ่มจิตร  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปฏิบัติงานในกลุ่มนโยบายและแผน  ดังนี้

3.1  จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน
และรายงาน

3.2   จัดทำและประสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด (จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ พัทลุง) เพื่อสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลุ่มจังหวัด การจัดกิจกรรมทางการศึกษา และงานทางการศึกษาอื่น

3.3   บริการด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป

3.4  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   

 

4.  นางสาวอัจฉรา  ฉัตรากาญจน์  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

          ปฏิบัติงานในกลุ่มนโยบายและแผน  ดังนี้

4.1  จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

4.2   จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และแผนระดับภาค (ภาคใต้)

4.3   จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด

4.4   จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัด

4.5  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   

 

5.  นางสาวอันธิกา ไทยเอียด  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

          ปฏิบัติงานในกลุ่มนโยบายและแผน  ดังนี้

5.1   จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

5.2   รายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

5.3   จัดทำแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และแผนระดับภาค (ภาคใต้)

5.4   จัดทำแผนพัฒนาของจังหวัด

5.5   จัดทำแผนปฏิบัติการของจังหวัด

5.6  รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย

5.7  รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย

5.8  รับผิดชอบงานธุรการของกลุ่มนโยบายและแผน

5.9   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   

 

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com