สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

1.

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

2.

พระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553)

3.

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547(แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553)

4.

พระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547

5.

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

6.

พระราชกฤษฎีกา การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ.2547

7.

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

8.

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 และแก้ไขตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560)

9. 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

10.

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559  เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

11.

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

12.

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2559 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559

13.

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ

14.

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

15.

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

16.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

17.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาค

18.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

19.

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งหน่วยงานในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560

20.

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งหน่วยงานในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560

21.

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1298/2560 เรื่อง  จัดตั้งศูนย์การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด

22.

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.969/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด

23.

โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560

24.

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1037/2560 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง  มอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทน

25.

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1048/2560 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เรื่อง  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทน

26.

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1038/2560 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง  มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

27.

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1049/2560 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

28

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1410/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560เรื่อง  มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน (ยกเลิกคำสั่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1038/2560 และ1049/2560)

29.

คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 237/2560  เรื่อง  การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560

30.

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1283/2560 เรื่อง  มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560

31.

คำสั่ง กองทุนสงเคราะห์ ที่ 11/2560  เรื่อง การมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์

32.

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201/4432 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

33.

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02133/5950 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง การได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

34.

หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02133/1542 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง  แจ้งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการให้ได้มาซึ่งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

35.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ กศจ. ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

36.

หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02133/2502 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560)

37.

ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560

38.

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

39.

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-  เรื่อง  กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานทางการศึกษา (หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /รายชื่อโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2560)

ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort