สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มอำนวยการ  กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  คุรุสภา
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาการศึกษา  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน หน่วยตรวจสอบภายใน

 

ระเบียบงานอำนวยการ

คำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

พระราชบัญญัติ

ระเบียบ

 ระเบียบงานการเงิน

พระราชกฤษฎีกา

ระเบียบ

ระเบียบงานพัสดุ

พระราชบัญญัติ

ระเบียบ

ระเบียบงานราชการประจำทั่วไปและประสานงาน

ระเบียบงานประชาสัมพันธ์

ระเบียบงานบัญชี

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

 ประกาศ

ระเบียบ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

พระราชบัญญัติ

กฎ

ระเบียบ

ประกาศ

แนวปฏิบัติ/คู่มือ

 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ระเบียบ

ข้อบังคับ

ประกาศ

หน่วยตรวจสอบภายใน

พระราชบัญญัติ

แนวปฏิบัติ

พระราชบัญญัติ

ข้อบังคับ

คำสั่ง

ประกาศ

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง