สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นางกฤษณา ธนอารักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
คู่มือประชาชน
ข้อมูลสารสนเทศ
ขอเรียนต่อ กศน
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
งานหลักฐานทางการศึกษา
ขอเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร
ติดต่อกลุ่ม
งานเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 

ขออนุญาตเด็กอายุอยูในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เรียนต่อ กศน.

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. มีอายุไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์ และ เมื่อเรียนต่อ กศน. จะต้องไม่จบก่อนนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนในระบบ

2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือจบการศึกษาในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือจบการศึกษาจากโรงเรียน

3. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ได้รับมอบอำนาจจากบิดามารดา

แบบฟอร์มที่ใช้

1. คำขอเรียนต่อ กศน.  doc, pdf

เอกสารประกอบคำขอ

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอเรียนต่อ บิดา และมารดา ผู้ขอเรียนต่อ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอเรียนต่อ บิดา และมารดา ผู้ขอเรียนต่อ

3. สำเนาหลักฐานการศึกษา

4. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีขอส่งนักเรียนเรียนต่อ กศน. เนื่องจากนักเรียนมีความพิการ)

5. สำเนาใบรับรองแพทย์ (กรณีขอส่งนักเรียนเรียนต่อ กศน. เนื่องจากนักเรียนมีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถเข้าเรียนโรงเรียนในระบบได้)

6. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากร 10 บาท (ถ้ามี)

ขั้นตอนการยื่นคำขอ

1. ผู้ปกครอง นำนักเรียนมาแสดงตน และยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบ

2. เจ้าหน้าที่ซักถามความจำเป็นในการขอส่งนักเรียนเรียนต่อ กศน. เพื่อประกอบการพิจารณา

3. เมื่อเจ้าหน้าพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตให้เรียนต่อ กศน. จึงเสนอหนังสือให้ผู้มีอำนาจในการอนุญาตพิจารณาอนุญาต

4. ผู้ปกครองนักเรียนรับหนังสืออนุญาต เพื่อนำไปยื่นต่อ สำนักงาน กศน. ที่นักเรียนสมัครเรียน

ระยะเวลาการดำเนินการ

1 วัน

คู่มือประชาชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. คู่มือประชาชน - การขอเรียนต่อ กศน.

2. พรบ. การขอรับนักเรียน

ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 6 คน สถิติวันนี้ 185 คน สถิติเดือนนี้ 8954 คน สถิติปีนี้ 96038 คน สถิติทั้งหมด 236361 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort