สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลบุคคลากร
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางธัญญลักษณ์ ศรีสมานุวัตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางศุภัสตุ์ตรี คำศรีสุข
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางเรณู สุชีวพลานนท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวลีลารัศม์ จาตุรพล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางรัชนีวรรณ ชอบผล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวศิริมา นุ้ยไม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวนฤนาฎ รัตนจินดา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort