สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวกานนิศา สุมาลี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   
 1.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
      1.2  สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
            - สำนักงาน กศน.อำเภอ 19 แห่ง

2. สังกัดกรมอาชีวศึกษา
   
- วิทยาลัยในสังกัด จำนวน 8 แห่ง

3. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
          - โรงเรียนในสังกัด จำนวน 124 โรง 
    3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

          - โรงเรียนในสังกัด จำนวน 182 โรง 
    3.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
          - โรงเรียนในสังกัด จำนวน 184 โรง
    3.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
         
- โรงเรียนในสังกัด จำนวน 44 โรง 

 

 

ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 8 คน สถิติวันนี้ 987 คน สถิติเดือนนี้ 12419 คน สถิติปีนี้ 79934 คน สถิติทั้งหมด 220257 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com