สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
1 คู่มือการใช้งาน Ksp - School
2 คู่มือการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ