Ufabet บาคาร่า สล็อต สล็อต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 30 ครั้ง เผยแพร่ 20  กันยายน  2566
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 32 ครั้ง เผยแพร่ 19  กันยายน  2566
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 28 ครั้ง เผยแพร่ 19  กันยายน  2566
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวนฤนาฎ รัตนจินดา เข้าชม 82 ครั้ง เผยแพร่ 14  กันยายน  2566
ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน การประกวดผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในหัวข้อ "ความเป็นพลเมืองดี" ระดับจังหวัด ประจำปี 2566
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์ เข้าชม 47 ครั้ง เผยแพร่ 13  กันยายน  2566
แผนการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 และ ประจำปี 2567
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 35 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2566
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ The Professional Education Hub: Smart Educators
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 37 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2566
. Notification Rule of the Secretariat Office of the Teacher?s Council of Thailand
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 35 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 6/2566
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 41 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2566
ประกาศผลการคัดสรรรางวัล ?ผลงานวิจัยของคุรุสภา? ประจำปี 2566 ระดับประเทศ
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 34 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2566
ประกาศผลการคัดสรรรางวัล ?หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม? ประจำปี 2566 ระดับประเทศ
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 22 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2566
ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 10/2566 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 17 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2566
การรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 8 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2566
การรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 5 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประจำปี พ.ศ. 2566
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 7 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2566
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาค
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 10 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2566
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล Next Generation Teacher Award 2023
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 5 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2566
ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2566
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 6 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2566
ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2566
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 5 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2566
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2566
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 6 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2566
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 55 ครั้ง เผยแพร่ 30  สิงหาคม  2566
การขับเคลื่อนโครงการIFTE
โดย นางเรณู สุชีวพลานนท์ เข้าชม 51 ครั้ง เผยแพร่ 27  สิงหาคม  2566
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567
โดย นางสาวนฤนาฎ รัตนจินดา เข้าชม 64 ครั้ง เผยแพร่ 21  สิงหาคม  2566
ประกาศผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา และความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท สู่การปฏิบัติประจำปี พ.ศ.2566 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์ เข้าชม 166 ครั้ง เผยแพร่ 17  สิงหาคม  2566
ประกาศ กศจ.สุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการพิจารณาประเมินผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ เข้าชม 165 ครั้ง เผยแพร่ 16  สิงหาคม  2566
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 69 ครั้ง เผยแพร่ 16  สิงหาคม  2566
ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่งใหญ่ ประจำ พ.ศ. 2566
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์ เข้าชม 153 ครั้ง เผยแพร่ 8  สิงหาคม  2566
ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โครงการIFTE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย นางเรณู สุชีวพลานนท์ เข้าชม 240 ครั้ง เผยแพร่ 28  กรกฎาคม  2566
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (SURATTHANI EDU 4.0 AWARDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ เข้าชม 244 ครั้ง เผยแพร่ 24  กรกฎาคม  2566
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ปีงบประมาณ 2566
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 96 ครั้ง เผยแพร่ 24  กรกฎาคม  2566
คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์ เข้าชม 118 ครั้ง เผยแพร่ 21  กรกฎาคม  2566
การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5/2566
โดย นางสาวนฤนาฎ รัตนจินดา เข้าชม 105 ครั้ง เผยแพร่ 12  กรกฎาคม  2566
ประกาศผลการคัดเลือกรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices) ปฐมวัย ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โดย นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์ เข้าชม 274 ครั้ง เผยแพร่ 7  กรกฎาคม  2566
ประกาศผลการคัดเลือก Best Practice ปฐมวัย ระดับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ จ.สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 173 ครั้ง เผยแพร่ 3  กรกฎาคม  2566
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดย นายสุภนันทน์ จันทรา เข้าชม 136 ครั้ง เผยแพร่ 30  มิถุนายน  2566
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 102 ครั้ง เผยแพร่ 29  มิถุนายน  2566
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือน เมษายน
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 162 ครั้ง เผยแพร่ 2  มิถุนายน  2566
ประกาศผลการประกวดคลิปสั้น หัวข้อ รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 219 ครั้ง เผยแพร่ 19  พฤษภาคม  2566
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 239 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤษภาคม  2566
เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 200 ครั้ง เผยแพร่ 27  เมษายน  2566
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ 2566
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 226 ครั้ง เผยแพร่ 17  มีนาคม  2566
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการเด็กอวดทำดี รุ่นที่ ๒
โดย นางสาวนฤนาฎ รัตนจินดา เข้าชม 297 ครั้ง เผยแพร่ 3  มีนาคม  2566
วันยุติการเลือกปฏิบัติสากล
โดย นางสาวนฤนาฎ รัตนจินดา เข้าชม 185 ครั้ง เผยแพร่ 2  มีนาคม  2566
ประชุมร่วมระหว่าง "คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา" และ "คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์"
โดย นางสาวรสุ รุ่มจิตร เข้าชม 229 ครั้ง เผยแพร่ 21  กุมภาพันธ์  2566
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2566 ปีงบประมาณ 2566
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 159 ครั้ง เผยแพร่ 21  กุมภาพันธ์  2566
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 175 ครั้ง เผยแพร่ 6  กุมภาพันธ์  2566
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 272 ครั้ง เผยแพร่ 19  ธันวาคม  2565
ประกาศ รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 461 ครั้ง เผยแพร่ 22  พฤศจิกายน  2565
ราชกิจจานุเบกษาประกาศข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 165 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤศจิกายน  2565
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ เดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 221 ครั้ง เผยแพร่ 10  พฤศจิกายน  2565
ขอเชิญตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 216 ครั้ง เผยแพร่ 28  ตุลาคม  2565
คุรุสภาขอเชิญเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรม เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ประจำปี 2567
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 204 ครั้ง เผยแพร่ 28  ตุลาคม  2565
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย นางสาวกานนิศา สุมาลี เข้าชม 357 ครั้ง เผยแพร่ 20  ตุลาคม  2565
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานศึกษาธิการสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย นางสาวกานนิศา สุมาลี เข้าชม 222 ครั้ง เผยแพร่ 20  ตุลาคม  2565
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2565
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 211 ครั้ง เผยแพร่ 20  ตุลาคม  2565
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 201 ครั้ง เผยแพร่ 19  ตุลาคม  2565
แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย นางสาวกานนิศา สุมาลี เข้าชม 499 ครั้ง เผยแพร่ 7  ตุลาคม  2565
คุรุสภาเปิดรับรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ...
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 189 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2565
บัญชีรายละเอียดผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 ครั้งที่1
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 479 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2565
เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. รอบที่ 6 ไปรายงานตัวในวันที่ 3 ตุลาคม 2565
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์ เข้าชม 3776 ครั้ง เผยแพร่ 21  กันยายน  2565
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนสิงหาคม
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 493 ครั้ง เผยแพร่ 21  กันยายน  2565
การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 6/2565
โดย นางสาวรสุ รุ่มจิตร เข้าชม 356 ครั้ง เผยแพร่ 1  กันยายน  2565
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 3/2565
โดย นางสาวรสุ รุ่มจิตร เข้าชม 276 ครั้ง เผยแพร่ 1  กันยายน  2565
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนระดับจังหวัดในการคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โครงการIFTE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย นางเรณู สุชีวพลานนท์ เข้าชม 433 ครั้ง เผยแพร่ 18  สิงหาคม  2565
ผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลคุณธรรมต้นแบบ 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2565
โดย นางสาวนฤนาฏ รัตนจินดา เข้าชม 421 ครั้ง เผยแพร่ 18  สิงหาคม  2565
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนกรกฎาคม
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 275 ครั้ง เผยแพร่ 18  สิงหาคม  2565
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการใช้โทรศัพย์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 243 ครั้ง เผยแพร่ 16  สิงหาคม  2565
ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โครงการIFTE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย นางเรณู สุชีวพลานนท์ เข้าชม 396 ครั้ง เผยแพร่ 8  สิงหาคม  2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)
โดย นางสาวรสุ รุ่มจิตร เข้าชม 316 ครั้ง เผยแพร่ 2  สิงหาคม  2565
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนมิถุนายน
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 320 ครั้ง เผยแพร่ 22  กรกฎาคม  2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2566 - 2570)
โดย นางสาวรสุ รุ่มจิตร เข้าชม 396 ครั้ง เผยแพร่ 19  กรกฎาคม  2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อวางแผนและจัดทำกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2566 - 2570)
โดย นางสาวรสุ รุ่มจิตร เข้าชม 414 ครั้ง เผยแพร่ 19  กรกฎาคม  2565
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices) ปฐมวัยระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2565
โดย นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์ เข้าชม 388 ครั้ง เผยแพร่ 8  กรกฎาคม  2565
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ พ.ศ.2565
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 494 ครั้ง เผยแพร่ 21  มิถุนายน  2565
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดย นางอรอนงค์ สังข์ทอง เข้าชม 331 ครั้ง เผยแพร่ 20  มิถุนายน  2565
นิเทศบูรณาการ
โดย นางธัญญลักษณ์ ศรีสมานุวัตร เข้าชม 391 ครั้ง เผยแพร่ 13  มิถุนายน  2565
ประชาสัมพันธ์ Youth Exchange Scholarship ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 29/37 ปี 2023/2024
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 454 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2565
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 509 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2565
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลคุณธรรมต้นแบบ 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 411 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2565
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนเมษายน
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 342 ครั้ง เผยแพร่ 31  พฤษภาคม  2565
เผยแพร่บทคัดย่อรายงานผลการสร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนSAR ในระบบอิเลกทรอนิกส์ ของร.ร.เอกชนในระบบจ.สุราษฎร์ธานี
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 345 ครั้ง เผยแพร่ 10  พฤษภาคม  2565
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็นความร่วมมือขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
โดย Admin เข้าชม 556 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤษภาคม  2565
แก้ไขกำหนดการและวิธีการสมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 461 ครั้ง เผยแพร่ 27  เมษายน  2565
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 519 ครั้ง เผยแพร่ 27  เมษายน  2565
มาตรการเร่งด่วนในการป้งกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 89
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 468 ครั้ง เผยแพร่ 25  เมษายน  2565
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและลุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 484 ครั้ง เผยแพร่ 22  เมษายน  2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดิน
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 295 ครั้ง เผยแพร่ 20  เมษายน  2565
กฏ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 372 ครั้ง เผยแพร่ 20  เมษายน  2565
การจัดตั้งกองทุนภายใน การบริหารกองทุน และการควบคุมกำกับดูแลกองทุน
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 318 ครั้ง เผยแพร่ 20  เมษายน  2565
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการรวมพลังชุมชนคนสุราษฎร์ขับเคลื่อนกลไกความปลอดภัยทางถนนจากระดับจังหวัดสู่อำเภอและท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2564
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 308 ครั้ง เผยแพร่ 20  เมษายน  2565
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลารกทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 381 ครั้ง เผยแพร่ 19  เมษายน  2565
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 315 ครั้ง เผยแพร่ 19  เมษายน  2565
ผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลคุณธรรมต้นแบบ 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ประจำเดือน เมษายน 2565
โดย นางสาวนฤนาฏ รัตนจินดา เข้าชม 275 ครั้ง เผยแพร่ 19  เมษายน  2565
ผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลคุณธรรมต้นแบบ 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ประจำเดือน เมษายน 2565
โดย นางสาวนฤนาฏ รัตนจินดา เข้าชม 376 ครั้ง เผยแพร่ 19  เมษายน  2565
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 264 ครั้ง เผยแพร่ 19  เมษายน  2565
ขยายเวลาการรับสมัคร การประกวดสื่อสร้างสรรค์หัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม" ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ไทย (Creative Thai)
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 284 ครั้ง เผยแพร่ 18  เมษายน  2565
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม)
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 307 ครั้ง เผยแพร่ 18  เมษายน  2565
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 275 ครั้ง เผยแพร่ 18  เมษายน  2565
ข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 310 ครั้ง เผยแพร่ 18  เมษายน  2565
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.2
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 573 ครั้ง เผยแพร่ 7  เมษายน  2565
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรายงานของศูนย์ความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center) ผ่านทาง Application MOE Safety Center, www.MOESafetyCenter.com , LINE @MOESafetyCenter หรือที่ call center 0-2126-6565
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 410 ครั้ง เผยแพร่ 5  เมษายน  2565
การดูคะแนนการสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ในระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2565 ได้ที่ http://103.205.161.147/web/Application.htm?mode=initLogin
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 616 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2565
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 637 ครั้ง เผยแพร่ 1  เมษายน  2565
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 409 ครั้ง เผยแพร่ 1  เมษายน  2565
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 367 ครั้ง เผยแพร่ 1  เมษายน  2565
การประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ LD ของ อบจ.สุราษฎร์ธานี
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 507 ครั้ง เผยแพร่ 1  มีนาคม  2565
ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 465 ครั้ง เผยแพร่ 1  มีนาคม  2565
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 457 ครั้ง เผยแพร่ 28  กุมภาพันธ์  2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 390 ครั้ง เผยแพร่ 28  กุมภาพันธ์  2565
ประกาศจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 425 ครั้ง เผยแพร่ 28  กุมภาพันธ์  2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 429 ครั้ง เผยแพร่ 25  กุมภาพันธ์  2565
เผยแพร่งานวิจัย
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 385 ครั้ง เผยแพร่ 25  กุมภาพันธ์  2565
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 443 ครั้ง เผยแพร่ 22  กุมภาพันธ์  2565
การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 425 ครั้ง เผยแพร่ 22  กุมภาพันธ์  2565
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง ปี 2565
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 420 ครั้ง เผยแพร่ 21  กุมภาพันธ์  2565
การประกวดสื่อสร้างสรรค์หัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม" ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ไทย (Creative Thai)
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 479 ครั้ง เผยแพร่ 21  กุมภาพันธ์  2565
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลคุณธรรมต้นแบบ 4 ประการ พอดพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 392 ครั้ง เผยแพร่ 21  กุมภาพันธ์  2565
คู่มือความเสมอภาคระหว่างเพศในการศึกษา : คู่มือสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 475 ครั้ง เผยแพร่ 17  กุมภาพันธ์  2565
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 377 ครั้ง เผยแพร่ 13  กุมภาพันธ์  2565
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง แก้ไขประกาศการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 404 ครั้ง เผยแพร่ 13  กุมภาพันธ์  2565
ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์ เข้าชม 928 ครั้ง เผยแพร่ 10  กุมภาพันธ์  2565
ประกาศผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ปี พ.ศ. 2564
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์ เข้าชม 540 ครั้ง เผยแพร่ 9  กุมภาพันธ์  2565
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 439 ครั้ง เผยแพร่ 9  กุมภาพันธ์  2565
รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย admin1 เข้าชม 497 ครั้ง เผยแพร่ 8  กุมภาพันธ์  2565
การรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 347 ครั้ง เผยแพร่ 7  กุมภาพันธ์  2565
การประชุมประจำเดือนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 398 ครั้ง เผยแพร่ 2  กุมภาพันธ์  2565
ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 325 ครั้ง เผยแพร่ 2  กุมภาพันธ์  2565
เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเริมนาฎศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์ เข้าชม 372 ครั้ง เผยแพร่ 31  มกราคม  2565
การประชุมชี้แจงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ PLC ของโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 343 ครั้ง เผยแพร่ 30  มกราคม  2565
ประสานงานการเก็บข้อมูลงานวิจัยการศึกษาระดับคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 393 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมย่อย ประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลตามแนวทางสะเต็มศึกษา
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 397 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
4545
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 351 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงงานอาชีพสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การเรียนรุ้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 366 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง โครงงานอาชีพสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การเรียนรุ้ในศตวรรษที่ 21
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 375 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
ขอเปิดเผยงบทดลอง ปี 65 ประจำเดือน ธันวาคม 2564
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 283 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
ผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลคุณธรรมต้นแบบ 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธร
โดย นางสาวนฤนาฏ รัตนจินดา เข้าชม 450 ครั้ง เผยแพร่ 12  มกราคม  2565
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 1021 ครั้ง เผยแพร่ 28  ธันวาคม  2564
ประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 13/2564
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 761 ครั้ง เผยแพร่ 27  ธันวาคม  2564
24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ พ.ศ. 2564
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 505 ครั้ง เผยแพร่ 24  ธันวาคม  2564
เรื่อง e-Signature "ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์" เรื่อง อินฟลูเอนเซอร์ รูปแบบใหม่การโฆษณา เรื่อง โปรโมชั่นอย่างไร? ให้ถูกกฎหมาย และเรื่องนวัตกรรมแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค จาก สคบ.
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 452 ครั้ง เผยแพร่ 23  ธันวาคม  2564
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง วังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 (เพิ่มเติม)
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 448 ครั้ง เผยแพร่ 22  ธันวาคม  2564
ประชาสัมพันธ์ ระบบพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จาก สำนักงาน ก.พ.
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 387 ครั้ง เผยแพร่ 22  ธันวาคม  2564
ขอเปิดเผยงบทดลอง ปี 65 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 495 ครั้ง เผยแพร่ 20  ธันวาคม  2564
การรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาตร์ ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 358 ครั้ง เผยแพร่ 17  ธันวาคม  2564
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสอทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 612 ครั้ง เผยแพร่ 16  ธันวาคม  2564
คำสั่งย้ายและแต่งตั้งช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 706 ครั้ง เผยแพร่ 14  ธันวาคม  2564
ประกาศการยื่นความประสงค์จังหวัดที่จะเข้าสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564
โดย Admin เข้าชม 7231 ครั้ง เผยแพร่ 10  ธันวาคม  2564
บทคัดย่อรูปแบบการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล สนง.ศธ.จ.สุราษฎร์ธานี
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 410 ครั้ง เผยแพร่ 2  ธันวาคม  2564
ราชกิจจานุเบกษาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 484 ครั้ง เผยแพร่ 19  พฤศจิกายน  2564
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)
โดย นางสาวรสุ รุ่มจิตร เข้าชม 512 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤศจิกายน  2564
ประชุมทบทวนสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)
โดย นางสาวรสุ รุ่มจิตร เข้าชม 442 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2564
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ประจำปีงบประมาณ 2564
โดย นางอรอนงค์ สังข์ทอง เข้าชม 368 ครั้ง เผยแพร่ 15  พฤศจิกายน  2564
ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งานผ่านระบบสารสนเทศของผู้รับบริการ
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง เข้าชม 453 ครั้ง เผยแพร่ 8  พฤศจิกายน  2564
หลักสูตรการการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดย นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์ เข้าชม 785 ครั้ง เผยแพร่ 21  ตุลาคม  2564
บทคัดย่อสังเคราะห์ SAR จากระบบ E SAR ปีกศ.63
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 440 ครั้ง เผยแพร่ 20  ตุลาคม  2564
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ประจำปีงบประมาณ 2564
โดย นางอรอนงค์ สังข์ทอง เข้าชม 422 ครั้ง เผยแพร่ 19  ตุลาคม  2564
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ระดับภาค5) ตามโครงการ Innovation for Thai Education (IFTE)นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ 2564
โดย นางเรณู สุชีวพลานนท์ เข้าชม 653 ครั้ง เผยแพร่ 30  กันยายน  2564
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย นางอรอนงค์ สังข์ทอง เข้าชม 462 ครั้ง เผยแพร่ 29  กันยายน  2564
ผลการคัดเลือกการปฏิบัติที่ดี(Best Practice)ระดับภาค ตามโครงการ Innovation for Thai Education(IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย นางเรณู สุชีวพลานนท์ เข้าชม 567 ครั้ง เผยแพร่ 25  กันยายน  2564
การประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (SDG4) ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวรสุ รุ่มจิตร เข้าชม 563 ครั้ง เผยแพร่ 21  กันยายน  2564
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ประจำปีงบประมาณ 2564
โดย นางอรอนงค์ สังข์ทอง เข้าชม 471 ครั้ง เผยแพร่ 21  กันยายน  2564
ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ( Best Practices) ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิกรภาค 5 ปีงบประมาณ 2564
โดย นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์ เข้าชม 583 ครั้ง เผยแพร่ 19  กันยายน  2564
ประกาศผลการคัดเลือกสื่อรณรงค์สร้างการรับรู้การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดย นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ เข้าชม 559 ครั้ง เผยแพร่ 14  กันยายน  2564
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ประจำปีงบประมาณ 2564
โดย นางอรอนงค์ สังข์ทอง เข้าชม 469 ครั้ง เผยแพร่ 3  กันยายน  2564
ประกวดแข่งขันสื่อรณรงค์สร้างการรับรู้การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โดย นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ เข้าชม 583 ครั้ง เผยแพร่ 6  สิงหาคม  2564
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ประจำปีงบประมาณ 2564
โดย นางอรอนงค์ สังข์ทอง เข้าชม 533 ครั้ง เผยแพร่ 12  กรกฎาคม  2564
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564
โดย นางทิพย์สุดา สมทรัพย์ เข้าชม 978 ครั้ง เผยแพร่ 18  มิถุนายน  2564
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ประจำปีงบประมาณ 2564
โดย นางอรอนงค์ สังข์ทอง เข้าชม 554 ครั้ง เผยแพร่ 14  มิถุนายน  2564
แบบขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบแข่งขันฯ
โดย นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ เข้าชม 1383 ครั้ง เผยแพร่ 5  มิถุนายน  2564
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี 2564
โดย นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ เข้าชม 4268 ครั้ง เผยแพร่ 4  มิถุนายน  2564
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ประจำปีงบประมาณ 2564
โดย นางอรอนงค์ สังข์ทอง เข้าชม 626 ครั้ง เผยแพร่ 13  พฤษภาคม  2564
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ประจำปีงบประมาณ 2563
โดย นางอรอนงค์ สังข์ทอง เข้าชม 685 ครั้ง เผยแพร่ 21  เมษายน  2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัด สพฐ.ปี 2564
โดย นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ เข้าชม 1207 ครั้ง เผยแพร่ 9  เมษายน  2564
บทคัดย่อการสร้างความรู้ความเข้าใจประกันคุณภาพการศึกษา
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 783 ครั้ง เผยแพร่ 24  มีนาคม  2564
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 2/2564
โดย นางสาวรสุ รุ่มจิตร เข้าชม 759 ครั้ง เผยแพร่ 11  มีนาคม  2564
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ประจำปีงบประมาณ 2564
โดย นางอรอนงค์ สังข์ทอง เข้าชม 527 ครั้ง เผยแพร่ 10  มีนาคม  2564
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ประจำปีงบประมาณ 2563
โดย นางอรอนงค์ สังข์ทอง เข้าชม 540 ครั้ง เผยแพร่ 9  มีนาคม  2564
กำกับและติดตามการดำเนินงานการบูรณาการด้านการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
โดย นางสาวรสุ รุ่มจิตร เข้าชม 688 ครั้ง เผยแพร่ 8  กุมภาพันธ์  2564
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โดย  เข้าชม 627 ครั้ง เผยแพร่ 20  มกราคม  2564
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ประจำปีงบประมาณ 2563
โดย  เข้าชม 571 ครั้ง เผยแพร่ 13  มกราคม  2564
การปิดปรับปรุงระบบ KSP Self-service KSP School และ KSP Bundit เป็นการชั่วคราว
โดย  เข้าชม 768 ครั้ง เผยแพร่ 9  มกราคม  2564
การตรวจสอบสถานะการพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์
โดย  เข้าชม 698 ครั้ง เผยแพร่ 6  มกราคม  2564
คำขวัญ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564
โดย  เข้าชม 608 ครั้ง เผยแพร่ 29  ธันวาคม  2563
คุรุสภา เปิดรับผลงานเพื่อรับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564
โดย  เข้าชม 1210 ครั้ง เผยแพร่ 17  ธันวาคม  2563
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ประจำปีงบประมาณ 2563
โดย  เข้าชม 590 ครั้ง เผยแพร่ 14  ธันวาคม  2563
การทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1
โดย  เข้าชม 1022 ครั้ง เผยแพร่ 3  ธันวาคม  2563
กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
โดย  เข้าชม 640 ครั้ง เผยแพร่ 1  ธันวาคม  2563
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ประจำปีงบประมาณ 2563
โดย  เข้าชม 511 ครั้ง เผยแพร่ 30  พฤศจิกายน  2563
แบบตรวจเอกสารก่อนการรับสมัครคัดเลือกฯ 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ฯ
โดย  เข้าชม 1259 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤศจิกายน  2563
การสำรวจข้อมูลและจัดทำทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย  เข้าชม 618 ครั้ง เผยแพร่ 13  พฤศจิกายน  2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ)
โดย  เข้าชม 662 ครั้ง เผยแพร่ 13  พฤศจิกายน  2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน)
โดย  เข้าชม 1224 ครั้ง เผยแพร่ 11  พฤศจิกายน  2563
รายชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4 ปี 2564
โดย  เข้าชม 707 ครั้ง เผยแพร่ 30  ตุลาคม  2563
ประชาสัมพันธ์เผนแพร่กฎหมายงานคุรุสภา
โดย  เข้าชม 701 ครั้ง เผยแพร่ 16  ตุลาคม  2563
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ประจำปีงบประมาณ 2563
โดย  เข้าชม 617 ครั้ง เผยแพร่ 14  ตุลาคม  2563
บทสรุปผู้บริหารรายงานสังเคราะห์ SAR โรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2562
โดย  เข้าชม 711 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2563
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ประจำปีงบประมาณ 2563
โดย  เข้าชม 829 ครั้ง เผยแพร่ 15  กันยายน  2563
แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่าง ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โดย  เข้าชม 1029 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2563
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563
โดย  เข้าชม 1579 ครั้ง เผยแพร่ 11  กันยายน  2563
แนวปฏิบัติของหน่วยงานในการขอความร่วมมือการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
โดย  เข้าชม 1023 ครั้ง เผยแพร่ 11  กันยายน  2563
การประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของครูต่างประเทศที่มีวีซ่า NON-B หมดอายุ
โดย  เข้าชม 769 ครั้ง เผยแพร่ 11  กันยายน  2563
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจัหงวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืนตามมาตรา 38ค.(2) สำหรับตำแหน่ง ระดับ ชำนาญการพิเศษ(ผอ.กลุ่ม)
โดย  เข้าชม 820 ครั้ง เผยแพร่ 10  กันยายน  2563
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชกาาครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์
โดย  เข้าชม 2449 ครั้ง เผยแพร่ 31  สิงหาคม  2563
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์เรียนรู้ BBL เพื่อพัฒนาเชิงบวกของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน
โดย  เข้าชม 796 ครั้ง เผยแพร่ 31  สิงหาคม  2563
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
โดย  เข้าชม 909 ครั้ง เผยแพร่ 28  สิงหาคม  2563
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)
โดย  เข้าชม 674 ครั้ง เผยแพร่ 27  สิงหาคม  2563
school_hotpital
โดย  เข้าชม 670 ครั้ง เผยแพร่ 25  สิงหาคม  2563
ประกาศผลการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ปี พ.ศ. 2563
โดย  เข้าชม 644 ครั้ง เผยแพร่ 21  สิงหาคม  2563
เปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน 2563
โดย  เข้าชม 594 ครั้ง เผยแพร่ 18  สิงหาคม  2563
การเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย  เข้าชม 1171 ครั้ง เผยแพร่ 30  กรกฎาคม  2563
ขยายเวลาให้สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและบันทึกข้อมูลผู้ยื่นคำขอเครือหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ในสถานศึกษาผ่านระบบ SP School
โดย  เข้าชม 596 ครั้ง เผยแพร่ 22  กรกฎาคม  2563
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด
โดย  เข้าชม 668 ครั้ง เผยแพร่ 22  กรกฎาคม  2563
ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2562
โดย  เข้าชม 678 ครั้ง เผยแพร่ 22  กรกฎาคม  2563
ประกาศผลการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2563 ระดับภูมิภาค
โดย  เข้าชม 640 ครั้ง เผยแพร่ 22  กรกฎาคม  2563
ประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 ระดับภูมิภาค
โดย  เข้าชม 655 ครั้ง เผยแพร่ 22  กรกฎาคม  2563
รับสมัครเด็กพิการเพื่อขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563
โดย  เข้าชม 856 ครั้ง เผยแพร่ 21  กรกฎาคม  2563
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด
โดย  เข้าชม 654 ครั้ง เผยแพร่ 20  กรกฎาคม  2563
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ประจำปีงบประมาณ 2563
โดย  เข้าชม 803 ครั้ง เผยแพร่ 13  กรกฎาคม  2563
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 1 แห่ง และเปลี่ยนแปลง รายละเอียด 2 แห่ง
โดย  เข้าชม 1576 ครั้ง เผยแพร่ 10  กรกฎาคม  2563
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2563
โดย  เข้าชม 1050 ครั้ง เผยแพร่ 3  กรกฎาคม  2563
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563
โดย  เข้าชม 697 ครั้ง เผยแพร่ 22  มิถุนายน  2563
การดำเนินงานตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10)
โดย  เข้าชม 637 ครั้ง เผยแพร่ 22  มิถุนายน  2563
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกกล่าวโทษ
โดย  เข้าชม 770 ครั้ง เผยแพร่ 18  มิถุนายน  2563
การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้ง
โดย  เข้าชม 885 ครั้ง เผยแพร่ 15  มิถุนายน  2563
เปิดเผยงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
โดย  เข้าชม 502 ครั้ง เผยแพร่ 10  มิถุนายน  2563
ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
โดย  เข้าชม 1462 ครั้ง เผยแพร่ 9  มิถุนายน  2563
แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563
โดย  เข้าชม 854 ครั้ง เผยแพร่ 5  มิถุนายน  2563
แนวปฏิบัติในการป้องกันและคุมครองเด็กของสถานดูแลเด็ก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
โดย  เข้าชม 629 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤษภาคม  2563
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ให้แก่ครุอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๐ ที่ไม่ได้ไปเข้าเฝ้าฯ
โดย  เข้าชม 780 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2563
มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-๑๙))
โดย  เข้าชม 691 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤษภาคม  2563
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
โดย  เข้าชม 559 ครั้ง เผยแพร่ 24  เมษายน  2563
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 23 เมษายน 2563
โดย  เข้าชม 625 ครั้ง เผยแพร่ 23  เมษายน  2563
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
โดย  เข้าชม 736 ครั้ง เผยแพร่ 23  เมษายน  2563
แนวทางการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563
โดย  เข้าชม 491 ครั้ง เผยแพร่ 23  เมษายน  2563
จัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ
โดย  เข้าชม 849 ครั้ง เผยแพร่ 22  เมษายน  2563
แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด - 19
โดย  เข้าชม 693 ครั้ง เผยแพร่ 22  เมษายน  2563
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)
โดย  เข้าชม 564 ครั้ง เผยแพร่ 15  เมษายน  2563
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
โดย  เข้าชม 530 ครั้ง เผยแพร่ 15  เมษายน  2563
โควิด-19 อยู่ที่ไหน เยอะที่สุด ข้อมูลจาก(กระทรวงสาธารณสุข)
โดย  เข้าชม 709 ครั้ง เผยแพร่ 10  เมษายน  2563
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลว 9 เมษายน 2563
โดย  เข้าชม 584 ครั้ง เผยแพร่ 10  เมษายน  2563
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศบาลประเพณีสงกรานต์ ปี 2563
โดย  เข้าชม 624 ครั้ง เผยแพร่ 10  เมษายน  2563
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ฉบับที่ 6) จังหวัดสุราษฎร์ธานี( 2 เมษายน 2563)
โดย  เข้าชม 614 ครั้ง เผยแพร่ 10  เมษายน  2563
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) (20มีนาคม 2563)
โดย  เข้าชม 941 ครั้ง เผยแพร่ 8  เมษายน  2563
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาะิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
โดย  เข้าชม 941 ครั้ง เผยแพร่ 8  เมษายน  2563
คำแนะนำ สำหรับ การปฏิบัติตน ในสภาวะ-สถานการณ์COVID- 19 กรณี กลับเข้าบ้าน
โดย  เข้าชม 458 ครั้ง เผยแพร่ 8  เมษายน  2563
คำแนะนำ สำหรับ การปฏิบัติตน ในสภาวะ-สถานการณ์COVID- 19
โดย  เข้าชม 500 ครั้ง เผยแพร่ 8  เมษายน  2563
วันป่าชายเลนแห่งชาติ
โดย  เข้าชม 473 ครั้ง เผยแพร่ 1  เมษายน  2563
การสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการกับสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย  เข้าชม 540 ครั้ง เผยแพร่ 1  เมษายน  2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครศิษย์พระดาบส
โดย  เข้าชม 726 ครั้ง เผยแพร่ 19  มีนาคม  2563
บทคัดย่อการศึกษาสภาพความพร้อมและเงื่อนไขความสำเร็จของโรงเรียนหลักที่ส่งผลต่อการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย  เข้าชม 705 ครั้ง เผยแพร่ 13  มีนาคม  2563
สรุปรายงานการตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์)
โดย  เข้าชม 756 ครั้ง เผยแพร่ 11  มีนาคม  2563
รายงานผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๖๓
โดย  เข้าชม 568 ครั้ง เผยแพร่ 21  กุมภาพันธ์  2563
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่ง บุคลาก
โดย  เข้าชม 1050 ครั้ง เผยแพร่ 30  มกราคม  2563
แก้ไขประกาศ กศจ.สุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับราย รับโอน ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้าย ขรก.พลเรือนสามัญและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ
โดย  เข้าชม 758 ครั้ง เผยแพร่ 22  มกราคม  2563
ประชุมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดย  เข้าชม 1055 ครั้ง เผยแพร่ 16  ธันวาคม  2562
ประชุมทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก 30 ก.ย.62
โดย  เข้าชม 697 ครั้ง เผยแพร่ 12  ธันวาคม  2562
ข้อบังคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
โดย  เข้าชม 1184 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤศจิกายน  2562
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 94 คน สถิติเดือนนี้ 14175 คน สถิติปีนี้ 77096 คน สถิติทั้งหมด 77096 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort