สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 

วิสัยทัศน์

           จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเป็นคนดี  มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และมีสมรรถนะที่จำเป็นรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต

พันธกิจ

 1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิต
  อย่างทั่วถึงเท่าเทียม ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21
 2. พัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จำเป็นในโลกในศตวรรษที่ 21
 3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของสังคม
 4. ยกระดับการบริหารจัดการ ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาบริหารจัดการ
  เชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. การสร้างภาคีเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
  เพื่อการวางแผน การพัฒนา การแก้ไขปัญหาและยกระดับสู่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป้าประสงค์รวม

 1. ผู้เรียนเป็นคนดีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีสมรรถนะที่จำเป็นในโลกอนาคต
 2. ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม
  และมีคุณภาพ
 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านภาษา เทคโนโลยีดิจิทัล
  อย่างเหมาะสมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
 4. หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและส่งเสริม
  ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จำเป็นในโลกในศตวรรษที่ 21
 5. มีระบบ และกลไกที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้พลเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขันมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
 3. ผู้บริหาร และการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
 4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จำเป็นในโลกในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
 5. สร้างระบบ และกลไกการบริหารจัดการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
 7. การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสความเสมอภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
  ทางการศึกษาที่หลากหลาย
 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีพัฒนาการ สมรรถนะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนด้านวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต และการแข่งขันมากขึ้น
 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีศักยภาพเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้มากขึ้น
 4. การบริหารจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมเชิงระบบแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมและเข้มแข็ง
 5. ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจิตอาสาตามหลักการทรงงาน และแนวพระราชดำริในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต
 6. ผู้เรียนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทะเล พร้อมเข้ามาร่วมปกป้อง อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมไทย
   

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. เสริมสร้างโอกาสความเสมอภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนด้านวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต และการแข่งขัน
 3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
 4. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมเชิงระบบแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 5. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจิตอาสาตามหลัก
  การทรงงาน และแนวพระราชดำริในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต
 6. สร้างการตระหนักรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. ร้อยละ 70 ของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
 2. ร้อยละ 30 ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
 3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีและใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 4. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการส่งเสริมการแนะแนว
  ด้านการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
 5. ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเปิดบ้านการศึกษา (Open house) พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขันมีคุณลักษณะศตวรรษที่ 21
 6. จำนวนฐานข้อมูลอาชีพและสมรรถนะของแต่ละอาชีพ
 7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกช่วงวัย
  เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน
 8. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพ
  ด้านทักษะวิชาอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน จำนวน 150 คน
 9. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ
  มีความรู้ ทักษะและอาชีพเพื่อการจัดการเรียนรู้ในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
 10. หน่วยงานทางการศึกษามีนวัตกรรมเชิงระบบในการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้รับการประเมินในระดับดีขึ้นไป
 11. จัดเวทีเสวนา และนำเสนอผลงานนวัตกรรมเชิงระบบ อย่างน้อย 1 ครั้ง
 12. มีภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่จากทุกภาคส่วนที่เข้มแข็ง
 13. ร้อยละของทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 14. ร้อยละของทุกคนสามารถปฏิบัติจิตอาสาตามหลักการทรงงาน และแนวพระราชดำริในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต
 15. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทะเล และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
 16. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของทะเลไทยและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

                                                ...................................................

ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 145 คน สถิติเดือนนี้ 2702 คน สถิติปีนี้ 99831 คน สถิติทั้งหมด 240154 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort