สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (39)

 1. ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 2. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 3. แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 4. แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 5. ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 6. ประกาศสำนักงาศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

____________________________________________________________________________

การขับเคลื่อนจริยธรรม (40)

 1. คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 28/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
 2. ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

____________________________________________________________________________

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ (41)

 1. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและกำหนดอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) , ศึกษานิเทศก์ รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
 2. แบบประเมินคุณลักษณะที่ดีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพละรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.
 3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

____________________________________________________________________________

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (42)

 1. บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 2. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

____________________________________________________________________________

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (43)

 1. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอแจ้งความประสงค์ใช้หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต
 2. จดหมายข่าว การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 3. ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เจตจำนงสุจริตที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน (No Gift Policy)
 4. จดหมายข่าว พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต (์No Gift Policy) งดให้ งดรับ ของขวัญในทุกเทศกาล และโอกาสต่างๆ แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 5. คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 14/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 6. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Intergrity and Transparency Assenssment : IOT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 7. จดหมายข่าว การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

____________________________________________________________________________

ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 5 คน สถิติวันนี้ 134 คน สถิติเดือนนี้ 2691 คน สถิติปีนี้ 99820 คน สถิติทั้งหมด 240143 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort