สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 
    อำนาจและหน้าที่

                ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภุมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๑๑

                ข้อ ๑๑ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด   การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มอบหมาย  และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด 
ดังต่อไปนี้

 ๑ รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ.  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
สั่งการ  กํากับ  ดูแล  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ
จัดระบบ  ส่งเสริม  และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศ  และแนะแนว การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา
ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพื่อการศึกษา
๑๐ ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
๑๑ ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
รวมทั้ง ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ 
และประสานงานต่าง ๆ  ในจังหวัด

 

ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort