สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 
ภารกิจและหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

           ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างที่มอบหมาย และให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 ให้มีการแบ่งงาน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ดังนี้

การแบ่งงานภายใน แบ่งเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

1.      กลุ่มอำนวยการ

2.      กลุ่มบริหารงานบุคคล

3.      กลุ่มนโยบายและแผน

4.      กลุ่มพัฒนาการศึกษ

5.      กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

6.      กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

7.      กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

8.      หน่วยตรวจสอบภายใน

การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  กลุ่มอำนวยการ  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้           
 1. รับผิดชอบงานธุรการของ  กศจ.  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.มอบหมาย
 2. รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งงานธุรการกับหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ
 3. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงานต่างๆ  ในระดับจังหวัด
 4. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน  บัญชี  พัสดุ และสินทรัพย์ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการเบิกจ่ายงเนของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย
 5. ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงาน การพัฒนาองค์การ และการควบคุมภายใน
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมและผลงาน
 7. ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  และยานพาหนะ
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารและการบริการ
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2.  กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้                                                                                
 1. จัดทำแผน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
 2. เสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับจังหวัด
 3. พัฒนาเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับจังหวัด รวมถึงพัฒนาบุคลากรระดับจังหวัดของกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
 4. สนับสนุน ประสานงาน วิจัย ให้ความเห็น และบูรณาการความร่วมมือ เกี่ยวกับการจัดระบบ กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลในพื้นที่รับผิดชอบ
 5. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 6. เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 7. ดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านกฎหมาย นิติกรรม และงานคดีอื่นๆ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ.2550
 9. จัดระบบ กลไก การสร้างองค์กรคุณธรรม และความโปร่งใส ระบบคุณธรรม และเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 10. ดำเนินการให้บริการ รับเรื่องราวร้องเรียน ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
 11. ดำเนินการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
 12. ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 13. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3.  กลุ่มนโยบายและแผน  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้                                                                             
 1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย 
 2. จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
 3. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานผลตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด
 4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
 5. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
 6. พัฒนาระบบคลังข้อมูล ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาระดับจังหวัด ที่ครอบคลุม  ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน  เพื่อการวางแผน  การบริหารจัดการศึกษา  การติดตามประเมินผล และรายงานผล
 7. วิเคราะห์ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และให้ข้อเสนอแนะหรือให้ข้อสังเกตการบริหารงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4.  กลุ่มพัฒนาการศึกษา  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้                                                                                
 1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย 
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก  และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. พัฒนาข้อมูล สถิติและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนาและแก้ปัญหาการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด
 4. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนารผู้เรียนทุกช่วงวัย การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ และการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องคืกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
 6. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และดำเนินการวิจัย  และพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
 7. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนากิจกรรมการศึกษา ทุนการศึกษา สถานศึกษาปลอดภัย เพื่อพัฒนาผู้เรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา
 8. จัดระบบการประสาน  สนับสนุน  ช่วยเหลือ  และการรายงานเหตุภัยพิบัติ  และภาวะวิกฤตทางการศึกษาในจังหวัด
 9. ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
 10. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพื่อการศึกษา
 11. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ  เฉพาะกลุ่ม  และเฉพาะพื้นที่
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5.  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้                                                            
 1. ขับเคลื่อน  ประสานงาน  เร่งรัด  กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา  ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
 2. ส่งเสริม  สนับสนุน  และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศและแนะแนว  การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้ง  ติดตาม  และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
 3. ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 4. ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ  จัดทำแผนการรองรับการตรวจราชการ  และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ  ติดตาม  และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
 5. ส่งเสริม วิจัย และพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. กำกับ  ติดตาม ประเมินผล นิเทศ และรายงานผลตามนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด  ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ
 7. บูรณาการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด
 8. จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมการนิเทศการศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
 9. ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
6.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้                                                                  
 1. ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล และพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน
 2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมการศึกษาเอกชน
 3. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ขยาย ย้าย โอน ยุบ รวม เลิก เพิกถอน ควบคุม เปลี่ยนแปลงกิจการของสถานศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. กำกับ ติดตาม และดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการของโรงเรียน ประกอบด้วย หลักสูตร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน การครอบครองที่ดิน และสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน
 5. ประสาน ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินกองทุนสงเคราะห์ และสวัสดิการของสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา
 6. ประสาน ส่งเสริม ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดและบริหารจัดการโดยใช้ระบบดิจิทับเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) ระดับจังหวัดที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ ปส.กช. โรงเรียนเอกชนในระบบ และ ปส.กช.โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย
 8. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
7.  กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาด  และกิจการนักเรียน  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้                                             
 1. ส่งเสริม  สนับสนุน  และดำเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ  ยุวกาชาด  และกิจการนักเรียน
 2. ส่งเสริม  สนับสนุน  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อการพัฒนานักเรียนนักศึกษา  โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
 3. ส่งเสริมการป้องกัน  แก้ไข  และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน  นักศึกษา
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของนักเรียน นักศึกษา
 5. ส่งเสริม  สนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  พระราชปณิธาน  พระราชกระแสด้านการศึกษา  และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา
 6. ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  และความปรองดอง  สมานฉันท์
 7. สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
8.  หน่วยตรวจสอบภายใน  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้                                                                           
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 5 คน สถิติวันนี้ 141 คน สถิติเดือนนี้ 2698 คน สถิติปีนี้ 99827 คน สถิติทั้งหมด 240150 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort