สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
นางอรนุช ปิติสุข
ผอ.กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มคุรุสภาจังหวัด
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์ม
1 คส.01.10 - แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดย     
2 คส.01.20 - แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดย     
3 คส.01.30 - แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา โดย     
4 คส.01.40 - แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ โดย     
5 แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู โดย     
6 คส.02.10 - คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดย     
7 คส.02.20 - คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดย     
8 คส.02.30 - คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา โดย     
9 คส.02.40 - คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ โดย     
10 แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีชำรุด / สูญหาย โดย     
11 คส.04 - แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดย     
12 คศ.06 - แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดย     
13 คส.09.10 - คำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดย     
14 คส.09.20 - คำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดย     
15 บันทึกถ้อยคำหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณี ชำรุด / สูญหาย / ขอแก้ไข โดย     
16 ตัวอย่าง - ตารางสอนรายบุคคล โดย     
17 หนังสือรับรองการจ้าง โดย     
18 แบบคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดย     
19 Teaching License for Foreign Teachers โดย     
20 Teaching License Renewal โดย     
21 Temporary Teaching Permit for Foreign Teachers โดย     
22 บันทึก ชี้แจงต่ออายุใบอนุญาตฯหลังใบอนุญาตหมดอายุ โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด 
23 บันทึก ขอแก้ไขเปลี่ยนกลุ่มวิชาในคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด 
24 บันทึก ขอยกเลิกเลขที่คำขอต่ออายุ PBA ส่วนภูมิภาค โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด 
25 บันทึก ยกเลิกคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด 
26 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาที่สอนในคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามระดับคุณภาพ (PBA License) สำหรับส่วนภูมิภาค โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 5 คน สถิติวันนี้ 109 คน สถิติเดือนนี้ 6757 คน สถิติปีนี้ 111852 คน สถิติทั้งหมด 245675 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort