สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
นางอรนุช ปิติสุข
ผอ.กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มคุรุสภาจังหวัด
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 

                 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามอบหมายพนักงานเจ้านห้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการงานคุรุสภาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตในแต่ละจังหวัดไปปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อร่วมมือในการให้บริการงานตามภารกิจของคุรุสภา ด้านการควบคุมความประพฤติและการปฎิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของมาตรฐานวิชาชีพที่        คุรุสภากำหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน  ส่งเสริม ยกย่อง และพัฒนาวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังนี้

 

งานอำนวยการทั่วไป

งานควบคุม

การประกอบวิชาชีพ 

งานพัฒนาและยกย่อง

เชิดชูเกียรติวิชาชีพ

- งานธุรการและงานสารบรรณ

- งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

- งานการประชุม

- งานบริหารบุคคล

- งานการประชาสัมพันธ์

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

- งานมาตรฐานวิชาชีพ

- งานใบอนุญาตประกอบ

   วิชาชีพ

- งานจัดทำทะเบียนผู้ประกอบ

   วิชาชีพในระดับจังหวัด

- งานจรรยาบรรณวิชาชีพ

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

- งานพัฒนาและ

  ส่งเสริมวิชาชีพ

- งานวันครู

- งานยกย่องเชิดชูเกียรติ

  ผู้ประกอบวิชาชีพ

- งานพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ

- งานสถานบันคุรุพัฒนา

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 4 คน สถิติวันนี้ 131 คน สถิติเดือนนี้ 6779 คน สถิติปีนี้ 111874 คน สถิติทั้งหมด 245697 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort