สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนระดับจังหวัดในการคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โครงการIFTE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  


ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกระดับ"ดีเยี่ยม" ตามโครงการ IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ชื่อผลงานกระบวนการนิเทศรูปแบบSTABLE เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เน้นการสร้างแรงบันดาลใจและการกระตุ้นทางปัญญา โดย ดร. เดือนเพ็ญ อนันต์พัฒนกุล ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา ชื่อผลงาน การบริหารเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการสื่อสารและวัฒนธรรมด้วย PHET-SA Model ของนักเรียนโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย โดย ดร.ปรียนันท์ เทพนวล ผู้จัดการโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

3. นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ ชื่อผลงาน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบPHETY Model เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ มาตรฐานที่ 2.1(เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยนางสาวสไลลา คชาอนันต์ ครูโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 
    ตัวแทนระดับจังหวัด.png
 
โดย นางเรณู สุชีวพลานนท์  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 107 ครั้ง เผยแพร่ 18  สิงหาคม  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort