สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  


        วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวพรรณา  พรหมวิเชียร รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ณ ห้องประชุมชลธี ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีกรอบแนวทางการในการดำเนินการด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนคณะบุคลากรเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการหลักการเขียนโครงการให้ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุน นำโดย ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัย และนวัตกรรม และคณะ ในการปฏิบัติการเขียนโครงการได้แบ่งกลุ่มตามภารกิจหน่วยงานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ 1. ความมั่นคง 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มได้นำเสนอโครงการ 

 
 
โดย นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน เข้าชม 523 ครั้ง เผยแพร่ 2  สิงหาคม  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 6 คน สถิติวันนี้ 164 คน สถิติเดือนนี้ 8933 คน สถิติปีนี้ 96017 คน สถิติทั้งหมด 236340 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort