สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ลงพื้นที่ ตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เชิงบูรณาการในช่วงของการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564  


      นายสันติภัทร  โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางอารยา  จันทวี  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ลงพื้นที่ ตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เชิงบูรณาการในช่วงของการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2564  จำนวน  3 แห่ง      ณ 1)โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 2) โรงเรียนสารสาส์นวิเทศสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ 3) โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

     สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการได้ตามบริบทและความเหมาะสม เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในรูปแบบบูรณาการ Online/On Air/On Demand/On Hand และ มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

ภาพกิจกรรม >> https://bit.ly/3f7CG0M

 
 
โดย Admin2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 137 ครั้ง เผยแพร่ 2  สิงหาคม  2564
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort