สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนในกำกับของสำนักงานศึกษาธิการจังหว  


          นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางธัญญลักษณ์ ศรีสมานุวัตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1 เดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกำกับของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 13 แห่ง ระหว่างวันที่  5-9 กรกฎาคม 2564

     สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการได้ตามบริบทและความเหมาะสม จัดการเรียนรู้ เน้นตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ บูรณาการตัวชี้วัดกับกิจกรรมภาคปฏิบัติหรือภาระงานของนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และส่วนที่ปรับปรุง พุทธศักราช 2560 การดำเนินการการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพกิจกรรม >> https://bit.ly/2TPwYt4

 
 
โดย Admin2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 157 ครั้ง เผยแพร่ 10  กรกฎาคม  2564
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort