สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้แก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานเพื่อปรับฐานความคิดพฤติกรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  


นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้แก่บุคลากร ให้เกิดความตระหนัก มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อปรับฐานความคิดพฤติกรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมด้วย วิทยากร นาย ณรัณธรณ์ มันเล็ก เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกระบี่ ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ภายใต้หัวข้อ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ควรรู้ และหัวข้อ การแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม บรรยายธรรม เรื่อง การสร้างวินัยเชิงบวกให้กับข้าราชการ โดย พระพงศกร ปภฺสสโร จันทร์แก้ว (หลวงพี่กาโตะ) วัดเพ็ญญาติ ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายพิเศษ หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์ โดย นายปฐภพ สุคนธจร วิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 รหัส 2A-302 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เห็นความสำคัญด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล ตลอดจนงบประมาณและการมอบหมายงาน เพื่อให้สามารถยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ การให้บริการให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพกิจกรรม >>https://photos.app.goo.gl/kBkzAZUbax3raqPC8
 
 
โดย Admin2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 154 ครั้ง เผยแพร่ 27  มิถุนายน  2564
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort