สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  


วันอาทิตย์ที่ 21  กุมภาพันธ์ 2564 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์และนำคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคและความต้องการของครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 ตำบลพรุพรี  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ  ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ เอกชน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ  และรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรคของโรงเรียน พร้อมกับเยี่ยมชมห้องเรียน ชมนิทรรศการของนักเรียน รับชมการแสดงรำมโนราห์ของนักเรียน พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 78 ชุด และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

        ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน 5 รูปแบบ ได้แก่  1 On Site  2 On Air 3 Online 4 On Demand และ 5 On Hand นั้นซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกล การวางแผนการดำเนินงานและประชุมชี้แจงผู้ปกครองและรักเอกสารการเรียน การเรียนทางไกล/การติดตามให้คำแนะนำประจำวันของคุณครูช่องทางกลุ่มไลน์ การประชุมสรุปการดำเนินงานแต่ละสัปดาห์และการออกเยี่ยมเยียนบ้าน ติดตามและให้คำแนะนำ สำหรับปัญหาที่พบส่วนใหญ่ นักเรียน ครอบครัวไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ที่เป็นช่องทางการเรียน และผู้ปกครองไม่สามารถดูแลนักเรียนในการเรียนด้วยตนเอง ทางโรงเรียนแก้ปัญหาโดยการเน้นการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสาร ใบงาน แบบฝึกหัด (On-hand) รวมทั้งคำแนะนำผ่านทางกลุ่มไลน์ห้องเรียนและการออกเยี่ยมบ้านติดตามการเรียน

        สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 เดิมชื่อโรงเรียนวัดสุคนธาวาส ต่อมาใน พ.ศ.2505 ได้เกิดวาตภัยครั้งร้ายแรงที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้ส่งผลกระทบมายังโรงเรียนวัดสุคนธาวาสด้วย ทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหาย และใน พ.ศ.2506 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในครั้งนั้น และได้รับเอาโรงเรียนวัดสุคนธาวาส เข้ามาอยู่ในความอุปถัมภ์ พร้อมกับพระราชทานชื่อใหม่ว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 และได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างอาคารเรียน เรียกว่า  "อาคารพระราชทาน 009"

        ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 จัดการศึกษา 3 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 258 คน มีผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 15 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน ส่วนปัญหาอุปสรรคของโรงเรียน คือ ขาดแคลนครูในการจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ขาดสื่อการเรียนรู้ และการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน เช่น เครื่องเล่นสนามชำรุด สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีไม่เพียงพอ

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/JyCzrKaKyt743hHj6

 
 
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 7 ครั้ง เผยแพร่ 21  กุมภาพันธ์  2564
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort