สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การตรวจราชการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 5  


การลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีปกติ (รอบที่ 1)  ของ  นายวัลลพ สงวนนาม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เขตตรวจราชการที่ 5  ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 และตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายวัลลัพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีปกติ (รอบที่ 1)  เขตตรวจราชการที่ 5  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ภาคเช้า ประชุมรับฟังรายงานผลงานดีเด่น (Best Practice) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สภาพปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการขับเคลื่อนการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยมีส่วนราชการหน่วยรับการตรวจฯ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

                                * สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.เขต 11, สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1-3)

                                * อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                                * กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                                * การจัดการศึกษาพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                                      - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                                      - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

                                      - โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                                * ศธจ.สุราษฎร์ธานี

ตามประเด็นนโยบาย 5 ด้าน ประกอบด้วย

1 นโยบายด้านความมั่นคง

2 นโยบายด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3 นโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4 นโยบายด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

5 นโยบายการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

หัวหน้าส่วนราชการ

               ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย                  ผู้อำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  

               นายประทีป  ทองด้วง            ผู้อำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  

               นายสพล ชูทอง                   ผู้อำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  

               นายสำรวย  ภักดี                 รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

               นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์     ประธานอาชีวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

               นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

               นายณัฐพงศ์  บำรุง               ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

               นางฐิติมณฑ์ ฐิติไวฑูรย์           ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

               นายสนอง เสลาคุณ               ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการทุกสังกัดร่วมให้การต้อนรับ สนับสนุนและประสานการตรวจ ตรวจราชการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ภาค บ่าย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สังกัด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าว https://photos.app.goo.gl/CkoNgAhCUtEuQ8Gy7

 
 
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 24 ครั้ง เผยแพร่ 17  กุมภาพันธ์  2564
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort