สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
คุรุสภา เปิดรับผลงานเพื่อรับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564  


คุรุสภา ขอเชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่คุรุสภาส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาวิชาชีพ ที่มุ่งให้สถานศึกษาได้ให้ความสำคัญ และตื่นตัวในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ที่มีเป้าหมายเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพและเพื่อยกย่องสถานศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ประเภทผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน สามารถส่งผลงานได้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง จากประเภทของนวัตกรรม จำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดการเรียนรู้  2) ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  3) ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา  4) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  5) ด้านการวัดและการประเมิน และ 6) ด้านอื่นๆ (เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีลักษณะผสมผสานหลายด้าน)

การส่งผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” เข้าร่วมการคัดสรร

1.สถานศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งผลงาน สามารถส่งผลงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ที่ https://schooLksp.or.th (KSP-School) กรณีที่สถานศึกษาใดยังไม่มีรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ Ksp -School ต้องสมัครเพื่อขอใช้งานระบบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการ

2 สถานศึกษาส่งผลงานเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง https://school.ksp.or.th (KSP-School) ที่เมนูหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม โดยเอกสารประกอบการเสนอผลงานเข้าร่วมการคัดสรร ประกอบด้วย

2.1 หนังสือนําส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF จํานวน 1 ไฟล์

– รูปเล่มผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ตามแบบ นร.1 และแบบ นร.2 (ถ้ามี) ให้ครบ ทุกรายการ โดยใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 pt ความยาวรวมไม่เกิน จํานวน 30 หน้ากระดาษ A4 (นับรวมจํานวนหน้าตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลัง) ในรูปแบบไฟล์ PDF จํานวน 1 ไฟล์

– เอกสารประกอบการนําเสนอ (ถ้ามี) โดยใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 pt ความยาวรวมไม่เกิน จํานวน 20 หน้ากระดาษ A4 (นับรวมจํานวนหน้าตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลัง) ในรูปแบบไฟล์ PDF จํานวน 1 ไฟล์

– คลิปวิดีโอ (ถ้ามี) ความยาวไม่เกิน 3 นาที จํานวน 1 ไฟล์

3 หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

 
    ประกาศ 64.pdf
 
โดย    เข้าชม 563 ครั้ง เผยแพร่ 17  ธันวาคม  2563
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort