สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  


     ตามประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 3160/2563 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 3466/2563  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ    ให้สถานศึกษาเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมทั้งจัดระเบียบและระบบต่างๆ  รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา และเพื่อนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายประเวศ ไทยประยูร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ตรวจติดตามสถานศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

 1. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 2. โรงเรียนจอย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 3. โรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 4. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง)
  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 5. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

     สถานศึกษามีการพร้อมในการเปิดสถานศึกษา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และเพื่อนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ดังนี้

 1. จุดคัดกรองคุณภาพ
 2. มีการตรวจสอบการสามหน้ากาก
 3. สถานที่สำหรับล้างมือ จัดเตรียมสบู่  แอลกอฮอล์
 4. การดูแลทำความสะอาด
 5. มีการเว้นระยะห่าง
 6. ลดกิจกรรมแออัด
 
 
โดย Admin2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 26 ครั้ง เผยแพร่ 25  มิถุนายน  2563
 
 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com