สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  


 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2563  ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
     วันที่ 8 มิถุนายน 2563 
     “การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการคุณธรรมและการโปร่งใสในการดำเนินงาน”  บรรยายโดยวิทยากร  นางมลินีนัน  ณัฐศรีวัฒน 
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านวิชาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้หัวข้อ                               
1)  นโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต
2) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
3) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
4) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
5) การบริหารความเสี่ยงการทุจริต

     วันที่ 9 มิถุนายน 2563 
     ภาคเช้า ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุรินทร์  แก้วมณี  ศึกษาธิการภาค 5 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 บรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง “การสร้างพลังองค์กรที่เข้มแข็ง สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน”
     ภาคบ่าย การบรรยายธรรม  หัวข้อเรื่อง “การสร้างวินัยเชิงบวกให้กับข้าราชการ” โดย พระสัญญานนท์ สติสัมปันโน  วัดไตรธรรมาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

      ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลกรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนทั้งสิ้น 42 คน

     ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เห็นความสำคัญ ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล งบประมาณและการมอบหมายงาน ให้สามารถยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การให้บริการให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
โดย Admin2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 38 ครั้ง เผยแพร่ 10  มิถุนายน  2563
 
 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com