สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางสาวพรรณา พรหมวิเชียร และดร.เสาวพจน์ รัตนบุรี รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
โดย    เข้าชม 386 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤศจิกายน  2566