สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 

เอกสารเกี่ยวกับการตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียน
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของโรงเรียนเอกชนในระบบ และนอกระบบ  ประเภทวิชาชีพ
ประเภทศิลปและกีฬา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารสำหรับโรงเรียนรับการตรวจติดตาม

1. หนังสือ สนง.ศธจ.สฎ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02122/1969 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563
    เรื่อง การตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2. เอกสารสำหรับคณะกรรมการติดตาม ชุดที่ 1 แบบประเมินตนเองฯ 

3. เอกสารสำหรับคณะกรรมการติดตาม ชุดที่ 2 แบบรายงานผลการตรวจติดตามโรงเรียนเอกชนฯ

4. แบบประเมินตนเอง (ตัวอย่างสำหรับทำรูปเล่ม)

5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจติดตามฯ   สำหรับโรงเรียนที่รับการตรวจติดตาม

เอกสารสำหรับกรรมการตรวจติดตาม

1. คำสั่ง สนง.ศธจ.สฎ. ที่ 321/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเอกชนในระบบ และนอกระบบ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

2.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจติดตามฯ   สำหรับคณะกรรมการตรวจติดตาม

3.  ตัวอย่างแผนที่ Google map

4.  รายชื่อโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 42 โรงเรียน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com