สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่

หน่วยงาน

เอกสาร

วันที่

ไฟล์ดาวน์โหลด

1

สำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

คลิก

2

สำนักนายกรัฐมนตรี

แถลงการสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

แถลงการณ์ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

คลิก

3

สำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

คลิก

4

นายกรัฐมนตรี

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563
เรื่อง แต่งตั้งวผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

สั่ง ณ
วันที่ 25
มีนาคม 2563

คลิก

5

นายกรัฐมนตรี

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563
เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

สั่ง ณ
วันที่ 25
มีนาคม 2563

คลิก

6

นายกรัฐมนตรี

ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

สั่ง ณ
วันที่ 25
มีนาคม 2563

คลิก

7

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1/2563
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563

คลิก

8

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2/2563
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณท่าเทียบเรือโดยสาร สนามบิน สถานีขนส่งผู้โดยสาร และสถานีรถไฟทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563

คลิก

9

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด
ที่ สฎ 0018.2/ว 2571
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
เรื่อง  ให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภออยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563

คลิก

10

กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง  ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศ ณ
วันที่ 17
มีนาคม 2563

คลิก

11

กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ ณ
วันที่ 20
มีนาคม 2563

คลิก

12

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0211.1/4232
ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563
เรื่อง แนวปฏิบัติของโรงเรียนเอกชนในระหว่างประกาศให้ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 18 มีนาคม 2563

คลิก

13

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษาเอกชน พ.ศ.2563

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563

คลิก

14

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1150
ลงวันที่ 17 มีนาค 2563
เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (การเลื่อนการรับสมัคร และการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.)

วันที่ 17 มีนาคม 2563

คลิก

15 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรสารในราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด่วนที่สุด ที่ สฎ 0017.2/ว.2580
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563
เรื่อง การปิดสถานที่ให้บริการของประชาชนหน่วยงานของรัฐ

วันที่ 26 มีนาคม 2563 คลิก

 

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com