สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 

แผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2562-2565)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com