สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 
  โครงสร้าง แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
  ข้อมูลผู้บริหาร รายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
  อำนาจหน้าที่ ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า ๑ ปี (แผนการดำเนินภารกิจ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงาน) มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
  Q&A ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ http://new.suratpeo.go.th/ เมนู ติดต่อเรา>>Q&A
  Social Network เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน http://new.suratpeo.go.th/ เมนู ติดต่อเรา>>facebook
  แผนดำเนินงานประจำปี แผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี (แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
  รายงาน การกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  รายงานผล การดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี (ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ในไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  สรุปผล การจัดซื้อ จัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตาม (แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน) ทั้งนี้ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลตลอดระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ทั้งนี้ เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทั้งนี้ เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับในหน่วยงานครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ http://new.suratpeo.go.th/ เมนู ติดต่อเรา >> ช่องทางการร้องเรียน
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (เป็นสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจากทุกช่องทาง) ทั้งนี้ เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ http://new.suratpeo.go.th/ เมนู ติดต่อเรา >> ข้อเสนอแนะ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล http://new.suratpeo.go.th/ เมนู ข้อมูลองค์กร>>เจตจำนง
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  การประเมิน ความเสี่ยง การทุจริตประจำปี แสดารประเมิน ความเสี่ยง การทุจริตประจำปี งผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ -กิจกรรมคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และ โครงการคุณธรรมความโปร่งใส่(ITA) ศธจ.สุราษฎร์ธานี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี แผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการคุณธรรม (ITA) ,คำรับรองการปฏิบัติราชการ ฯลฯ
  รรายงาน การกำกับ ติดตาม การดำเนินการ ป้องกัน การทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) http://new.suratpeo.go.th/topic.php?id=135 -กิจกรรม โครงการคุณธรรมฯ (ITA) และการปฏิบัติราชการคำรับรอง
  รายงานผล การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายงานโครงการคุณธรรมฯ ( ITA) ,รายงานการปฏิบัติราชการคำรับรองและวีดิทัศน์ https://www.youtube.com/watch?v=NevWmDMRVQI
  มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort