สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        
   
Username :
Password :
 
 
แบบฟอร์ม
1 แบบ 7223 ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร โดย  นางอรอนงค์ สังข์ทอง
2 แบบ 7131 แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล โดย  นางอรอนงค์ สังข์ทอง
3 แบบเบิกค่าเช่าบ้าน6006 โดย  นางอรอนงค์ สังข์ทอง
4 แบบเบิกค่าเช่าบ้าน6005 โดย  นางอรอนงค์ สังข์ทอง
1 แบบ พสน. 1 - พสน. 13 โดย  นางสาวศรีวิภา จงจิตต์
2 แบบ ลส. 1 - ลส. 10 โดย  นางสาวศรีวิภา จงจิตต์
1 Temporary Teaching Permit for Foreign Teachers โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
2 Teaching License Renewal โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
3 Teaching License for Foreign Teachers โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
4 แบบคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
5 หนังสือรับรองการจ้าง โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
6 ตัวอย่าง - ตารางสอนรายบุคคล โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
7 บันทึกถ้อยคำหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณี ชำรุด / สูญหาย / ขอแก้ไข โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
8 คส.09.20 - คำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
9 คส.09.10 - คำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
10 คศ.06 - แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
11 คส.04 - แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
12 แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีชำรุด / สูญหาย โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
13 คส.02.40 - คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
14 คส.02.30 - คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
15 คส.02.20 - คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
16 คส.02.10 - คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
17 แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
18 คส.01.40 - แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
19 คส.01.30 - แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
20 คส.01.20 - แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
21 คส.01.10 - แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com