สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มพัฒนาการศึกษา
นางปาริชาติ รัตนรักษ์ujkl
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 

บทบาท ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กลุ่มงานธุรการ
-งานสารบรรณ

-งานการจัดประชุม

-งานบริการและประสานงาน

-งาประชาสัมพันธ์

-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

-ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มงานอื่น

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

-งานจัดตั้ง ยุบ รวม และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

-งานส่งเสริมการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ

-งานธุรการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ.และที่กศจ.มอบหมาย

-ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับกลุ่มงานอื่น

กลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน ครู   และบุคลากรทางการศึกษา

-งานส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

-งานส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา

-ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ มอบหมายและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับกลุ่มงานอื่น

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

-งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา

-จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี ดิจีทัลเพื่อการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้บริการได้โดยสะดวก รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

-ปฏิบัติงานอี่นที่ได้รับมอบหมายและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับกลุ่มงานอื่น

กลุ่มงานบูรณาการศึกษาและนโยบายพิเศษ

-งานจัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือและรายงานเหตุภัยพิบัติ และภาวะวิกฤตทางการศึกษาในจังหวัด

-งานส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

-งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่มและพื้นที่

-ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับกลุ่มงานอื่น

 

ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 4 คน สถิติวันนี้ 157 คน สถิติเดือนนี้ 8926 คน สถิติปีนี้ 96010 คน สถิติทั้งหมด 236333 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort