สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 
 

1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

2.  พระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553)

๓.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553) 

4.  พระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547

5.  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

6.  พระราชกฤษฎีกา การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ.2547

7.  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

8.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 และแก้ไขตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560)

9.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

10. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

11. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

12. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559

13. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  

14.  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

15. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

16. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

17.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาค

18.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

19.  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560

20.  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560

21.  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1298/2560 เรื่อง จัดตั้งศูนย์การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด

22. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.969/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด

23.  โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560

24. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1037/2560 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทน

25.  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1048/2560 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทน

26.  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1038/2560 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

27.  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1049/2560 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

28.  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1410/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง  มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน (ยกเลิกคำสั่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1038/2560 และ1049/2560)

29.  คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 237/2560 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560

30.  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1283/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560

31. คำสั่ง กองทุนสงเคราะห์ ที่ 11/2560 เรื่อง การมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการเอกชนจังหวัด ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์

32. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201/4432 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

33. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02133/5950 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง การได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

34.  หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02133/1542 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการให้ได้มาซึ่งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

35.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ กศจ. ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

36.  หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02133/2502 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560)

37.  ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560

38.  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

39. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานทางการศึกษา

40. คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พิมพ์ครัั้งที่ 4 พ.ศ.2562

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com