Ufabet บาคาร่า สล็อต สล็อต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 


ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์  กลุ่มอำนวยการ เข้าชม 30 ครั้ง เผยแพร่ 20  กันยายน  2566
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด เข้าชม 32 ครั้ง เผยแพร่ 19  กันยายน  2566
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด เข้าชม 28 ครั้ง เผยแพร่ 19  กันยายน  2566
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวนฤนาฎ รัตนจินดา  กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าชม 82 ครั้ง เผยแพร่ 14  กันยายน  2566
ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน การประกวดผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในหัวข้อ "ความเป็นพลเมืองดี" ระดับจังหวัด ประจำปี 2566
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์  กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เข้าชม 47 ครั้ง เผยแพร่ 13  กันยายน  2566
แผนการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 และ ประจำปี 2567
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด เข้าชม 35 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2566
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ The Professional Education Hub: Smart Educators
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด เข้าชม 38 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2566
การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
โดย  นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 874 ครั้ง เผยแพร่ 28  ธันวาคม  2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
โดย  นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 1199 ครั้ง เผยแพร่ 17  ธันวาคม  2565
รายชื่อผู้มีสิทธิที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
โดย  นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 610 ครั้ง เผยแพร่ 30  พฤศจิกายน  2565
เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 8 โดยกำหนดให้ไปรายงานตัวในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
โดย  นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 2563 ครั้ง เผยแพร่ 26  พฤศจิกายน  2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
โดย  นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 935 ครั้ง เผยแพร่ 2  พฤศจิกายน  2565
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒
โดย  นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 1007 ครั้ง เผยแพร่ 26  ตุลาคม  2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
โดย  นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 894 ครั้ง เผยแพร่ 26  ตุลาคม  2565
การจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
โดย  นางอรอนงค์ สังข์ทอง  กลุ่มอำนวยการ  เข้าชม 155 ครั้ง เผยแพร่ 21  มิถุนายน  2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
โดย  นางอรอนงค์ สังข์ทอง  กลุ่มอำนวยการ  เข้าชม 227 ครั้ง เผยแพร่ 24  มีนาคม  2566
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาด
โดย  Admin  กลุ่มอำนวยการ  เข้าชม 363 ครั้ง เผยแพร่ 21  ธันวาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์(ตู้) ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้พันข้ามปีงบประมาณ (พ.ศ. 2566-2570) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย  นางอรอนงค์ สังข์ทอง  กลุ่มอำนวยการ  เข้าชม 355 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤศจิกายน  2565
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ (ตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล งบประมาณ พ.ศ. 2566 ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (พ.ศ. 2566-2570) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย  นางอรอนงค์ สังข์ทอง  กลุ่มอำนวยการ  เข้าชม 385 ครั้ง เผยแพร่ 12  ตุลาคม  2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย  นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์  กลุ่มอำนวยการ  เข้าชม 386 ครั้ง เผยแพร่ 5  ตุลาคม  2565
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
โดย      เข้าชม 1481 ครั้ง เผยแพร่ 1  ธันวาคม  2563
 ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาดาวรุ่งชิงแชมป์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1
โดย  นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 22 ครั้ง เผยแพร่ 18  กันยายน  2566
พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย  นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 18 ครั้ง เผยแพร่ 18  กันยายน  2566
พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2566
โดย  นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 18 ครั้ง เผยแพร่ 18  กันยายน  2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQM) ครั้งที่ 2
โดย  นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 19 ครั้ง เผยแพร่ 18  กันยายน  2566
ดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
โดย  นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 18 ครั้ง เผยแพร่ 18  กันยายน  2566
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย  นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 28 ครั้ง เผยแพร่ 15  กันยายน  2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานโยบายและทีมขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
โดย  นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 20 ครั้ง เผยแพร่ 15  กันยายน  2566
งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566
โดย  นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 27 ครั้ง เผยแพร่ 15  กันยายน  2566
ต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี
โดย  นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 17 ครั้ง เผยแพร่ 15  กันยายน  2566
   
Username :
Password :
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 102 คน สถิติเดือนนี้ 14183 คน สถิติปีนี้ 77104 คน สถิติทั้งหมด 77104 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort